Анализ на елементите на организационната култура на „МБАЛ - Велики Преслав” ЕООД

Автори

Ключови думи
организационна култура, елементи, ценности, екип

Резюме
Публикацията има за цел да представи проучване относно елементите на организационната култура в МБАЛ «Велики Преслав» ЕООД. Информацията е събрана чрез провеждане на анкетни проучвания сред работещи в лечебното заведение (ЛЗ). Преобладава мнението за силна организационна култура, създаваща и утвърждаваща общоприети ценности и норми на поведение. В организацията има изградени ценности за лична отговорност, сплотеност и екипност. Всяка от тях поотделно и взети заедно, са особено важни за работата в здравно заведение, където работният процес зависи от много хора, организирани в екипи.

JEL Класификатор: I 10
Кодове на научна квалификация:
Страници: 10
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Икономическа ефективност от усъвършенстването на пътната инфраструктура по направлението на транспортните коридори на територията на България

    С настоящото изследване се определя икономическата ефективност за потребителите на пътната инфраструктура при нейното изграждане по направленията на сухопътните трансевропейски транспортни коридори на територията на страната. За целта се изчислява възможната икономия на експлоатационни разходи, чрез използването на метода на сценариите. При първия ...

  • Оценка на конкурентоспособността на персонала в търговското предприятие

    Настоящата студия е насочена към изясняване същността на конкурентоспособността на персонала и връзката ù с резултатите от труда на заетите лица. Въз основата на анализ на литературните източници е представена систематизация на възгледите за конкурентоспособността на персонала, факторите на влияние и качествата на персонала, въздействащи ...

  • Свободна воля, детерминизъм, либертарианство и австрийската икономика

    В тази статия се изразява твърдението, че позицията на свободната воля е правилна, а тази на детерминизма е неправилна, и че либертарианството и австрийската икономика са съвместими с първо споменатата, но не и с последната позиция....