Икономическа ефективност от усъвършенстването на пътната инфраструктура по направлението на транспортните коридори на територията на България

Автори

Ключови думи
пътна инфраструктура, икономическа ефективност, транспортен коридор, експлоатационни разходи

Резюме
С настоящото изследване се определя икономическата ефективност за потребителите на пътната инфраструктура при нейното изграждане по направленията на сухопътните трансевропейски транспортни коридори на територията на страната. За целта се изчислява възможната икономия на експлоатационни разходи, чрез използването на метода на сценариите. При първия вариант пътната инфраструктура е в настоящото си състояние, а при втория вариант се приема, че вече са изградени приоритетните проекти за изграждане на автомагистрали и скоростни пътища.

Основната цел на изследването е да се определи, от гледна точка на потребителите, към кои транспортни коридори е икономически целесъобразно приоритетно да се насочат средства и усилия за изграждане на пътната им инфраструктура.

JEL Класификатор: R42
Кодове на научна квалификация:
Страници: 16
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Оценка на конкурентоспособността на персонала в търговското предприятие

    Настоящата студия е насочена към изясняване същността на конкурентоспособността на персонала и връзката ù с резултатите от труда на заетите лица. Въз основата на анализ на литературните източници е представена систематизация на възгледите за конкурентоспособността на персонала, факторите на влияние и качествата на персонала, въздействащи ...

  • Икономика, базирана на знанието: движещи сили и индикатори

    Идеята за заместването на капитала от знанието като основен източник на прогрес дава основа за развитие на идеята за “икономика, базирана на знанието”. Това е икономика, в която знанието се превръща в доминиращ ресурс точно по същия начин, по който на един предходен етап капиталът е изместил земята като източник на икономическа мощ при прехода от ...

  • Свободна воля, детерминизъм, либертарианство и австрийската икономика

    В тази статия се изразява твърдението, че позицията на свободната воля е правилна, а тази на детерминизма е неправилна, и че либертарианството и австрийската икономика са съвместими с първо споменатата, но не и с последната позиция....