Одитна извадка за тестовете на контролите

Автори

Ключови думи
одитна извадка, тестове на контролите, биномно разпределение, хипергеометрично разпределение, Поасоново разпределение

Резюме
Статията е посветена на научно обоснования избор на подходящ подход за прилагане на одитната извадка за тестовете на контролите. Практическото значение на изследването се представя чрез разглеждане на същността и приложението на тестовете на контролите и чрез анализиране на избора на обекти за тестване. Специално внимание се обръща на различните статистически разпределения и формули, които се предлагат в научната литература и се използват от българските одитори при прилагане на одитните извадки. Те се сравняват с базисните постановки в Международните одиторски стандарти.

По този начин се предлага обоснован подход за прилагане на извадката за тестовете на контролите. Дават се практически насоки за определяне на обема на извадката и оценката на резултатите, чрез използване на функции в Excel и таблици, разработени от Американския институт на дипломираните експерт-счетоводители. Те трябва да се прилагат, за да може одиторът да формира правилни заключения относно финансовата информация въз основа на одиторските стандарти.

JEL Класификатор: М42
Кодове на научна квалификация:
Страници: 18
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • В отговор на „Свободна воля, детерминизъм, либертарианството и австрийската икономика" от Уолтър Блок

    Авторите отговарят на есето на Уолтър Блок: "Свбодна воля, детерминизъм, либертарианството и австрийската икономика." Тезата на Блок, че човешкото поведение се регулира от свободната воля и скептиците не могат да бъдат класифицирани като либертарианци се оспорва. Контрааргументите включват наблюдението, че хората не са освободени от принципа на ...

  • Инвестиции и заплахи за развитието на туризма

    Темата е изключително актуална при интенизифицирането на различните видове заплахи, които сриват всякакви очаквания, сценарии и прогнози за развитие на туризма. Анализирани са динамиката на инвестициите в туризма, като специално внимание е отделено на ПЧИ и българските инвестиции в чужбина. Сред заплахите за развитието на туризма основният акцент ...

  • Микромениджмънт в организацията – като стил на управление и форма на контрол

    В статия се разглежда явлението „микромениджмънт”, считано за един от големите недостатъци на управлението. Анализирани са характерните особености на този стил на управление и основните отличителни качества на микромениджърите. На основата на направения анализ са определени причините за поява на микромениджмънт в една организация, както и ...