Практико - приложен модел за признаване на загуби от обезценки за експозиции в неизпълнение в търговските банки

Автори

Ключови думи
търговски банки, експозиция в неизпълнение, обезценки за кредитен риск, признаване, абсолютен праг на същественост, относителен праг на същественост

Резюме
В българската банкова система съществува практика за определяне на загуби от обезценки, изцяло изградена на концепциите на отменената през месец април 2014 г. Наредба № 9 на БНБ. След нейната отмяна всяка банкова кредитна институция трябва да пристъпи към установяване на нова политика за признаване и оценяване на рисковите си експозиции и на тази база да предприеме действия за определяне степента на обезцененост за кредитен риск. Във връзка с това, параметърът „експозиция в неизпълнение“ може да бъде използван за целите на вътрешната система на банките за признаване и оценяване на рисковите експозиции при вземането на решение за признаване на обезценки за кредитен риск.

JEL Класификатор: M41
Кодове на научна квалификация:
Страници: 13
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Военният потенциал и стратегия на Русия през очите на българските военни (1914 г.)

    След избухването на Първата световна война българското военно и политическо ръководство започва внимателно да следи мобилизационните възможности и първите месеци от участието на Русия във войната. Това става чрез военното аташе и средствата на цивилното и военно разузнаване. Българските офицери познават много добре руската армия и те ...

  • Новите моменти в счетоводното законодателство

    Счетоводството е информационна система, която единствено създава информация за финансовото състояние, ефективността от дейността, измененията във финансовото състояние и паричните потоци на предприятието. Всичко това предполага определени изисквания към нейното функциониране и създаваната от нея информация. Те са кодифицирани в съществуващото ...

  • Прихващането като способ за погасяване на финансови задължения

    Широко разпространеният паричен характер на финансовите вземания и задължения дава възможност правният институт на прихващането да се използва и във финансовото право. Разглежда се влиянието на спецификата на регулираните обществени отношения и прилаганият властнически метод във финансовото право върху изискванията и условията, при които може да ...