Качеството на икономическия растеж в условията на технологически прогрес

Автори

Ключови думи
качество, икономически ръст, технологичен напредък, производителност на труда, съотношение „капитал – трудова заетост“, капиталов капацитет

Резюме
Тази разработка има двустранна цел: 1) да се изследват абстрактните и теоретичните принципи на класическата и неокласическата икономическа теория спрямо понятието за икономически ръст в лицето на технологичния прогрес; 2) да се направи опит да се приложат получените данни в народностопанската практика на съвременна Украйна.

JEL Класификатор: O30, O40
Кодове на научна квалификация:
Страници: 12
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Човекът в икономиката – рационален (ирационален) и инстинктивен

    Студията е посветена на човека в икономиката. Споделя се възгледът, че икономическата теория трябва да изследва човека в икономиката, а не икономическия човек. Поддържа се позицията, че възприетата в неокласическата теория идея за Нomo economicus, според която той е рационален не съответства на многосъставната човешка природа. Върху основата на ...

  • Електронен магазин – особености в счетоводните и данъчните аспекти на дейността

    В статията е направен опит, на база същностната характеристика и правната рамка на електронния магазин, да се изведат счетоводните и данъчни аспекти на неговата дейност. За целта са разгледани особеностите в счетоводното отчитане на: домейн, уеб страница и програмни продукти за онлайн магазин, доставката на стоките, разходите свързани с ...

  • Писмена дуплика на „Свободната воля, детерминизма, либертарианството и австрийската икономика“

    Блок (2015г.) твърди, че позицията за Свободната воля е правилна, а тази на детерминизма е неправилна, и че либертарианството и австрийски икономика са съвместими с първо споменатата, но не и с последната. Еделщайн, Венцел и Салсидо (2016 г.) разкритикуват Блок (2015 г.) на това основание. Настоящата статия е дуплика до Еделщайн, Венцел и ...