Писмена дуплика на „Свободната воля, детерминизма, либертарианството и австрийската икономика“

Автори

Ключови думи
Свободна воля, Детерминизъм, Либертарианство

Резюме
Блок (2015г.) твърди, че позицията за Свободната воля е правилна, а тази на детерминизма е неправилна, и че либертарианството и австрийски икономика са съвместими с първо споменатата, но не и с последната. Еделщайн, Венцел и Салсидо (2016 г.) разкритикуват Блок (2015 г.) на това основание. Настоящата статия е дуплика до Еделщайн, Венцел и Салсидо. В статията се твърди, че позицията на детерминизма е неправилна; и че позицията на свободната воля е правилната, и че свободата на волята е важна както за австрийската икономика, така и за либертарианството.

JEL Класификатор: B, Z
Кодове на научна квалификация:
Страници: 15
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Застраховка „Професионална отговорност“ при застрахователните посредници

    В настоящата разработка се посочват различните изисквания относно поддържането на застраховката „Професионална отговорност“ при застрахователните посредници, като се съпоставят редица особености от отменената и действащата нормативни уредби. Разглежда се по какъв начин отделните форми на преобразуване на застрахователния брокер оказват влияние ...

  • Електронен магазин – особености в счетоводните и данъчните аспекти на дейността

    В статията е направен опит, на база същностната характеристика и правната рамка на електронния магазин, да се изведат счетоводните и данъчни аспекти на неговата дейност. За целта са разгледани особеностите в счетоводното отчитане на: домейн, уеб страница и програмни продукти за онлайн магазин, доставката на стоките, разходите свързани с ...

  • Генезис на съвременните маркетингови мрежи

    В съвременната икономическа практика, като естествен резултат от редица обществени и пазарни процеси, се зараждат обединения от организации с обща стратегическа цел, обозначавани като „мрежи”. Този феномен е сложен, има комплексно проявление и се изучава от редица теории, свързани с мрежите – област на икономическата наука, която все още се ...