Прехвърляне на предприятието на едноличния търговец чрез сделка – търговскоправни и данъчноправни аспекти

Автори

Ключови думи
едноличен търговец, търговско предприятие, облагаем доход, прехвърляне на публичноправни задължения, отклонение от данъчно облагане

Резюме
Настоящата научна разработка разглежда и анализира правната уредба на прехвърлянето на търговското предприятие на едноличния търговец чрез сделка. Разгледани са някои дискусионни въпроси, свързани с прехвърлянето на публичноправните задължения при този вид сделки, както и с обема на отговорността на отчуждителя. Изследвано е данъчното облагане на сделките с предприятието на едноличния търговец, разгледани са и хипотезите, при които е възможно да възникне отклонение от данъчно облагане. Направени са предложения за промяна с цел усъвършенстване на нормативната уредба, касаеща облагането на доходите на едноличния търговец от прехвърляне на предприятието му.

JEL Класификатор: К34
Кодове на научна квалификация:
Страници: 17
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Софтуерно-дефинираните мрежи като основа за информационната инфраструктура на бъдещето

    Нарастващите информационни потребности в корпоративния сектор промениха общоприетите разбирания за проектиране и изграждане на съвременните компютърни мрежи. В днешно време услугите и приложенията, които се разработват, изискват гъвкавост и ефективност при използване капацитета на комуникационните канали. Съществуващите мрежови архитектури имат ...

  • Мултидисциплинарен, социално-конструктивистичен подход за насърчаване на студентската ангажираност, задържане в учебните аудитории и по-високи постижения в сферата на висшето образование

    Тази статия описва подробно социално-конструктивистично базирана методология за обучение по английски като чужд език чрез мултидисциплинарен подход. Подходът използва бази за обучение в нова, реална ситуация, така че студентите да могат да се възползват от опита на обучение и да натрупват тацитни знания в рамките на един сценарий, който има за цел ...

  • Анализ на пропорционалното данъчно облагане в България

    Пропорционалното данъчно облагане с единна ставка и ниските данъчни норми, освен, че трябваше да спомогнат за намаляване дела на неформалната икономика и да увеличат данъчните приходи заради разширената база, имаха за задача да осигурят достатъчен прираст на преки чуждестранни и местни инвестиции, така че заетостта да продължи да се увеличава за ...