Мултидисциплинарен, социално-конструктивистичен подход за насърчаване на студентската ангажираност, задържане в учебните аудитории и по-високи постижения в сферата на висшето образование

Автори

Ключови думи
планиране, мулти-дисциплина, социален конструктивизъм, мотивация, задържане в учебните аудитории, постижения.

Резюме
Тази статия описва подробно социално-конструктивистично базирана методология за обучение по английски като чужд език чрез мултидисциплинарен подход. Подходът използва бази за обучение в нова, реална ситуация, така че студентите да могат да се възползват от опита на обучение и да натрупват тацитни знания в рамките на един сценарий, който има за цел да повиши мотивацията им. Двете групи от студенти подложени на проучване взеха участие в едногодишен проект, в който те трябваше да използват не само своите езикови умения, но и уменията придобити в други модули от тяхната образователна програма като: проектно планиране, управление на проекти, планиране и провеждане на срещи, подготвяне на доклади по проекти и работа в една обща съвместна рамка. Методите на обучение и изследвания в това проучване имат за цел засилване на студентската ангажираност с учебни материали по определена дисциплина чрез добавена стойност и разширяване на техния интерес чрез използване на практически проект, който от своя страна цели задържане на студентите в учебните аудитории и повишаване на техните академични постижения.

JEL Класификатор: A22, A12
Кодове на научна квалификация:
Страници: 17
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Анализ на пропорционалното данъчно облагане в България

    Пропорционалното данъчно облагане с единна ставка и ниските данъчни норми, освен, че трябваше да спомогнат за намаляване дела на неформалната икономика и да увеличат данъчните приходи заради разширената база, имаха за задача да осигурят достатъчен прираст на преки чуждестранни и местни инвестиции, така че заетостта да продължи да се увеличава за ...

  • Класификацията на разходите като инструмент за управление на предприятията в българската действителност

    Управлението на разходите е основен инструмент в икономическото управление на предприятията. Съвременната българска практика признава този факт, според резултатите от проведено емпирично изследване. Същевременно се наблюдават редица противоречия по отношение разбирането за разходи, оценката на тяхната значимост за финансовото управление и ...

  • Прехвърляне на предприятието на едноличния търговец чрез сделка – търговскоправни и данъчноправни аспекти

    Настоящата научна разработка разглежда и анализира правната уредба на прехвърлянето на търговското предприятие на едноличния търговец чрез сделка. Разгледани са някои дискусионни въпроси, свързани с прехвърлянето на публичноправните задължения при този вид сделки, както и с обема на отговорността на отчуждителя. Изследвано е данъчното облагане на ...