Софтуерно-дефинираните мрежи като основа за информационната инфраструктура на бъдещето

Автори

Ключови думи
информационна инфраструктура, мрежова инфраструктура, Software-defined Networks, SDN, OpenFlow

Резюме
Нарастващите информационни потребности в корпоративния сектор промениха общоприетите разбирания за проектиране и изграждане на съвременните компютърни мрежи. В днешно време услугите и приложенията, които се разработват, изискват гъвкавост и ефективност при използване капацитета на комуникационните канали. Съществуващите мрежови архитектури имат възможността да изпълнят това условие, но с цената на много ресурси. Именно това насочи вниманието на много специалисти към набиращата все по-голяма популярност архитектурна концепция SDN, която предлага по-добро управление на мрежовата инфраструктура на бизнес организациите.

В статията са представени характеристиките на SDN мрежите и основният протокол, чрез който те се реализират – OpenFlow. Специално внимание е отделено на приложните аспекти и тенденциите в развитието на SDN технологиите.

JEL Класификатор: L63, L86
Кодове на научна квалификация:
Страници: 13
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Прехвърляне на предприятието на едноличния търговец чрез сделка – търговскоправни и данъчноправни аспекти

    Настоящата научна разработка разглежда и анализира правната уредба на прехвърлянето на търговското предприятие на едноличния търговец чрез сделка. Разгледани са някои дискусионни въпроси, свързани с прехвърлянето на публичноправните задължения при този вид сделки, както и с обема на отговорността на отчуждителя. Изследвано е данъчното облагане на ...

  • Мултидисциплинарен, социално-конструктивистичен подход за насърчаване на студентската ангажираност, задържане в учебните аудитории и по-високи постижения в сферата на висшето образование

    Тази статия описва подробно социално-конструктивистично базирана методология за обучение по английски като чужд език чрез мултидисциплинарен подход. Подходът използва бази за обучение в нова, реална ситуация, така че студентите да могат да се възползват от опита на обучение и да натрупват тацитни знания в рамките на един сценарий, който има за цел ...

  • Класификацията на разходите като инструмент за управление на предприятията в българската действителност

    Управлението на разходите е основен инструмент в икономическото управление на предприятията. Съвременната българска практика признава този факт, според резултатите от проведено емпирично изследване. Същевременно се наблюдават редица противоречия по отношение разбирането за разходи, оценката на тяхната значимост за финансовото управление и ...