Софтуерно-дефинираните мрежи като основа за информационната инфраструктура на бъдещето

Автори

Ключови думи
информационна инфраструктура, мрежова инфраструктура, Software-defined Networks, SDN, OpenFlow

Резюме
Нарастващите информационни потребности в корпоративния сектор промениха общоприетите разбирания за проектиране и изграждане на съвременните компютърни мрежи. В днешно време услугите и приложенията, които се разработват, изискват гъвкавост и ефективност при използване капацитета на комуникационните канали. Съществуващите мрежови архитектури имат възможността да изпълнят това условие, но с цената на много ресурси. Именно това насочи вниманието на много специалисти към набиращата все по-голяма популярност архитектурна концепция SDN, която предлага по-добро управление на мрежовата инфраструктура на бизнес организациите.

В статията са представени характеристиките на SDN мрежите и основният протокол, чрез който те се реализират – OpenFlow. Специално внимание е отделено на приложните аспекти и тенденциите в развитието на SDN технологиите.

JEL Класификатор: L63, L86
Кодове на научна квалификация:
Страници: 13
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Мултидисциплинарен, социално-конструктивистичен подход за насърчаване на студентската ангажираност, задържане в учебните аудитории и по-високи постижения в сферата на висшето образование

    Тази статия описва подробно социално-конструктивистично базирана методология за обучение по английски като чужд език чрез мултидисциплинарен подход. Подходът използва бази за обучение в нова, реална ситуация, така че студентите да могат да се възползват от опита на обучение и да натрупват тацитни знания в рамките на един сценарий, който има за цел ...

  • Анализ на пропорционалното данъчно облагане в България

    Пропорционалното данъчно облагане с единна ставка и ниските данъчни норми, освен, че трябваше да спомогнат за намаляване дела на неформалната икономика и да увеличат данъчните приходи заради разширената база, имаха за задача да осигурят достатъчен прираст на преки чуждестранни и местни инвестиции, така че заетостта да продължи да се увеличава за ...

  • Прехвърляне на предприятието на едноличния търговец чрез сделка – търговскоправни и данъчноправни аспекти

    Настоящата научна разработка разглежда и анализира правната уредба на прехвърлянето на търговското предприятие на едноличния търговец чрез сделка. Разгледани са някои дискусионни въпроси, свързани с прехвърлянето на публичноправните задължения при този вид сделки, както и с обема на отговорността на отчуждителя. Изследвано е данъчното облагане на ...