За връзката „Правно регулиране – икономически отношения“

Автори

Ключови думи
обществени отношения, право, регулиране, икономика, ефекти

Резюме
Юриспруденцията утвърждава, че „правната система регулира обществени отношения, които се поддават на трайно уреждане“. Икономическите отношения са вид обществени отношения и като такива също са обект на правно регулиране. Следователно икономическата система е предпоставена от правното устройство, което е разписано съобразно конституцията. Същевременно класическата политическа икономия, въвеждайки концепцията за „икономическата база (субструктура)“ и „обществената надсройка (суперструктура)“, определя икономическите отношения като базови и в този смисъл – за определящи обществените отношения в надстройката. В този смисъл икономическите отношения предпоставят останалите обществени отношения, включително и правната система. Казано иначе: икономиката задава правото. Очевидно е, че е налице противоречие, но дали това противоречие е привидно или съдържателно (на парадигмално равнище)? Именно това определя изследователския интерес към взаимовръзката „макроправно и макроикономическо регулиране на обществените отношения“. Изследването на тази взаимовръзка е конкретизирано в предлаганото изследване.

JEL Класификатор: K, K2, K20
Кодове на научна квалификация:
Страници: 20
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Несъстоятелността като кризисно финансово състояние в предприятието: симптоми, фактори и стадии на развитиe

    В резултат на увеличаващия се брой предприятия открили производство по несъстоятелност през последните години, въпросът за усъвършенстване на диагностиката на несъстоятелността на предприятията придобива ключово значение за стабилността на икономиката. В настоящето изследване се представят факторите, симптомите и стадиите на развитие на ...

  • Изследване на конкурентни предимства на жилищни имоти

    В студията се анализират и сравняват показателите, които характеризират конкурентните предимства на жилищните имоти в два района на страната - Северен централен и Южен централен район. Основните критерии за избора на двата района са - средната жилищна площ, падаща се на един обитател; структурата на жилищните сгради; местоположението (локацията) ...

  • Проблемни аспекти при обществените поръчки в България и възможности за тяхното ограничаване чрез оптимизиране на вътрешния контрол

    Обществените поръчки са механизъм за разходване на публични средства и чрез контрола върху процесите по тяхното възлагане и изпълнение се съблюдава законосъобразността в този аспект от управлението в публичния сектор. Разглежданата тема е както социално значима, така и особено актуална, предвид реформата в областта на обществените поръчки на ...