Търговски знания и търговски практики в Свищов през Възраждането

Автори

Ключови думи
търговски знания, диплография, Първо българско приватно търговско училище, търговски сдружения, търговска модерност

Резюме
В статията се разглежда разпространението на търговските знания в Свищов през Възраждането под формата на учебници, съдържащи търговски познания; специализирани ръководства по търговско-правна материя и по двойно счетоводство (диплография) и включването на търговски и счетоводни учебни дисциплини в учебните програми на училищата. Отделя се внимание на първото търговско училище по българските земи, открито от Д. Ем. Шишманов през 1873 г. Разглежда се усъвършенстването на търговските методи и практики на свищовските търговци под влиянието на напредъка в образованието. В статията се достига до извода, че взаимната връзка и взаимната обвързаност на търговското образование и търговската практика е важен фактор за стопанския просперитет на град Свищов през Възраждането.

JEL Класификатор: N33, N73
Кодове на научна квалификация:
Страници: 16
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Изследване на конкурентни предимства на жилищни имоти

    В студията се анализират и сравняват показателите, които характеризират конкурентните предимства на жилищните имоти в два района на страната - Северен централен и Южен централен район. Основните критерии за избора на двата района са - средната жилищна площ, падаща се на един обитател; структурата на жилищните сгради; местоположението (локацията) ...

  • За връзката „Правно регулиране – икономически отношения“

    Юриспруденцията утвърждава, че „правната система регулира обществени отношения, които се поддават на трайно уреждане“. Икономическите отношения са вид обществени отношения и като такива също са обект на правно регулиране. Следователно икономическата система е предпоставена от правното устройство, което е разписано съобразно конституцията. ...

  • Проблемни аспекти при обществените поръчки в България и възможности за тяхното ограничаване чрез оптимизиране на вътрешния контрол

    Обществените поръчки са механизъм за разходване на публични средства и чрез контрола върху процесите по тяхното възлагане и изпълнение се съблюдава законосъобразността в този аспект от управлението в публичния сектор. Разглежданата тема е както социално значима, така и особено актуална, предвид реформата в областта на обществените поръчки на ...