Управлението на оборотния капитал в българските публични компании – емпиричен анализ в условията на финансово-икономическа криза и посткризисно възстановяване

Автори

Ключови думи
финансов анализ, управление на оборотния капитал, финансова и икономическа криза

Резюме
Съвременният финансов анализ се превръща във все по-отговорна дейност във връзка с нарастващата роля и функции на финансовия мениджмънт за качествена и надеждна информационна обезпеченост. Те се материализират в задълбочаването на вътрешните контролни процедури за въздействие и в търсенето на нови методологични подходи за анализ, които идентифицират по-точно въздействието на външната среда и вътрешни ресурси за поддържане на баланс между рентабилността и ликвидността. Разгледаните тенденции за българските компании показват променлива рентабилност на краткотрайните активи в резултат на динамично променящата се обращаемост и несигурността по отношение на продажбите. Ниската рентабилност и обращаемост на общите активи е резултат от негативния ефект на дългосрочната инвестиционна политика преди и по време на кризата от 2007 година. Постоянната ликвидност демонстрира стабилно поведение чрез регулирането й с промените в краткосрочните задължения, а повишаването на общата ликвидност е израз на приоритетите на финансовия мениджмънт за балансирано управление на оборотния капитал.

JEL Класификатор: G01, G32
Кодове на научна квалификация:
Страници: 13
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Политиките за икономическо развитие в Западна Африка: случаят за свободното предприемачество

    Икономическото развитие в Африка и навсякъде другаде по света се подсилва от натрупването на капитал. За това способстват икономическата свобода и правото на частна собственост, които насърчават спестяванията и инвестициите, и представляват задължително условие за икономически растеж. В настоящата разработка се правят опити това да се съотнесе и ...

  • Измъченото изобретяване на нова самоличност. Автобиографичните разкази като документация за трансформация на идентичността.

    -...

  • Изследване на поддръжката на HTTPS в електронните магазини на малките и средни предприятия в България

    Настоящата статия представя резултатите от практическо изследване, проведено двукратно (през месец май 2016 г. и отново - през месец януари 2017 г.) с помощта на автоматизирани инструменти за тестване на пробиви. Изследването обхваща една и съща съвкупност от 480 електронни магазина, собственост на малки и средни предприятия в България. То има за ...