Някои процесуални въпроси относно наказателно правната защита на средствата от фондове на Европейския съюз

Автори

Ключови думи
наказателен процес, дело, Европейски фондове, чужда собственост, финансова система

Резюме
Настоящата статия разглежда процедурните правила за разследване на престъпления, засягащи финансовата система на ЕС. Атаки с подобен специфичен субект са нови за наказателното право.

JEL Класификатор: K10
Кодове на научна квалификация:
Страници: 19
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Особености при дефиниране на валутния риск

    В условия на икономическа и финансова криза управлението на риска е един от методите за намаляване на негативния ефект върху дейността на отделните компании. Валутният риск като част от целия риск в една компания оказва както пряко, така и косвено влияние при осъществянето на нейната дейност. В настоящата студия се разглеждат факторите, влияещи на ...

  • Частната собственост от гледна точка на мислителя Ибн Халдун (1331-1406)

    Формата на собствеността стана важен реален аспект от съвременната икономическа система, една от най-влиятелните сили, определящи по-нататъшния ход на развитие на планетата ни. Тя засяга всички области на обществения живот, включително икономиката, политиката, социалната сфера, културата, екологията и др. В лицето на частната собственост някои ...

  • Източното партньорство: очертания за стратегическо управление на източните границите на Европейския съюз

    Целта на настоящата разработка не е всеобхватна ревизия на съществуващите до момента анализи, практики и официални становища по отношение „Източното партньорство” и тематичната платформа „Контакти между хората”. Амбицията и е да съсредоточи вниманието си върху тези дейности, които биха довели до сближаване моделите на обществените отношения и ...