Съвременни аспекти в развитието на независимия финансов одит в Република България

Автори

Ключови думи
одит, независим финансов одит, външен одит, регистриран
одитор

Резюме
След приемането на България за член на европейската общност сме свидетели на непрекъснати промени на законодателството в областта на контрола, одита, счетоводството и други научни направления.

Съвременните промени в областта на контрола и в частност на одита променят изцяло визията и целите на контролните органи. Те вече не упражняват всеобхватен и непрекъснат контрол, каквито бяха финансовите ревизори, а одит който дава съвети, консултира при необходимост и своевременно подпомага дейността на одитирания обект. Въз основа на независимия одит се получава обективна и качествена информация относно състоянието на обекта, възможностите за нарушения и ефективния вътрешен контрол.

Следва да се отбележи, че в България все повече е необходимо да се популяризира обществената значимост на одиторската професия и голяма част от ръководителите и собствениците на обектите да осъзнаят неотложната потребност от подобни одити, даващи мнение и препоръки за управлението, дейността и бизнеса на предприятията и дружествата им.

JEL Класификатор: G28
Кодове на научна квалификация:
Страници: 31
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • Технологичният одит като инструмент за формулиране на иновационни стратегии

    В настоящата статия вниманието е концентрирано върху някои от важните планови аспекти, съпътстващи формулирането на иновационната стратегия на бизнеса. Акцентира се на процедурните моменти при извършването на технологичния одит във фирмите от козметично-парфюмерийното производство. Изведени са възможните параметри за реализирането на техния ...

  • Домашното насилие върху жени като обект на социална работа

    Обект на разглеждане в статията е домашното насилие върху жени, което в последните десетилетия се определя като един от сериозните социални проблеми в световен мащаб. В първата част на разработката се изяснява същността на насилието и джендър аспектите на домашното насилие. На базата на джендър подхода се търси обяснение за това как социалните ...

  • Алтруизъм и егоизъм в поведението на човешкия фактор в управлението

    Материалът разглежда проявата на алтруизъм и егоизъм в поведението на човешкия фактор в управлението. Изяснена е противоположната същност на двете понятия и факторите, които до известна степен обясняват проявите им. Посочени са някои практически съвети за тяхното разпознаване на основата на експресната диагностика....