Алтруизъм и егоизъм в поведението на човешкия фактор в управлението

Автори

Ключови думи
алтруизъм, егоизъм, поведение, човешки фактор

Резюме
Материалът разглежда проявата на алтруизъм и егоизъм в поведението на човешкия фактор в управлението. Изяснена е противоположната същност на двете понятия и факторите, които до известна степен обясняват проявите им. Посочени са някои практически съвети за тяхното разпознаване на основата на експресната диагностика.

JEL Класификатор: M12
Кодове на научна квалификация:
Страници: 12
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Домашното насилие върху жени като обект на социална работа

    Обект на разглеждане в статията е домашното насилие върху жени, което в последните десетилетия се определя като един от сериозните социални проблеми в световен мащаб. В първата част на разработката се изяснява същността на насилието и джендър аспектите на домашното насилие. На базата на джендър подхода се търси обяснение за това как социалните ...

  • „Сътворено от нас” – пример за реализация на младежка проектна инициатива

    Научноизследователските търсения в статията са ориентирани към изследване проблемите и потребностите на съвременните деца и млади хора, както и на деца и младежи в риск и на тази основа предлагане на научно-обоснована и действително работеща методика и практическата реализация на проектна инициатива за работа с деца и младежи. Предметът на ...

  • Възможности на електронната търговия в условията на икономическа криза

    В условията на глобална икономическа криза предизвикателството на електронната търговия създава изключителен потенциал за извличане на ползи за икономическите агенти чрез осъществяване на онлайн покупко-продажби. Електронната търговия със своите предимства и недостатъци, създава алтернативен модел на пазаруване за всички заинтересовани ...