Технологичният одит като инструмент за формулиране на иновационни стратегии

Автори

Ключови думи
иновации, иновационна активност, технологичен одит, иновационен потенциал, иновационна стратегия, стратегия на лидерство, стратегия на технологичен последовател, технологичен трансфер

Резюме
В настоящата статия вниманието е концентрирано върху някои от важните планови аспекти, съпътстващи формулирането на иновационната стратегия на бизнеса. Акцентира се на процедурните моменти при извършването на технологичния одит във фирмите от козметично-парфюмерийното производство. Изведени са възможните параметри за реализирането на техния иновационен потенциал.

JEL Класификатор: O33
Кодове на научна квалификация:
Страници: 19
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Възможности на електронната търговия в условията на икономическа криза

    В условията на глобална икономическа криза предизвикателството на електронната търговия създава изключителен потенциал за извличане на ползи за икономическите агенти чрез осъществяване на онлайн покупко-продажби. Електронната търговия със своите предимства и недостатъци, създава алтернативен модел на пазаруване за всички заинтересовани ...

  • Домашното насилие върху жени като обект на социална работа

    Обект на разглеждане в статията е домашното насилие върху жени, което в последните десетилетия се определя като един от сериозните социални проблеми в световен мащаб. В първата част на разработката се изяснява същността на насилието и джендър аспектите на домашното насилие. На базата на джендър подхода се търси обяснение за това как социалните ...

  • Алтруизъм и егоизъм в поведението на човешкия фактор в управлението

    Материалът разглежда проявата на алтруизъм и егоизъм в поведението на човешкия фактор в управлението. Изяснена е противоположната същност на двете понятия и факторите, които до известна степен обясняват проявите им. Посочени са някои практически съвети за тяхното разпознаване на основата на експресната диагностика....