Възможности на електронната търговия в условията на икономическа криза

Автори

Ключови думи
електронна търговия, eBay, Amazon, аукцион

Резюме
В условията на глобална икономическа криза предизвикателството на електронната търговия създава изключителен потенциал за извличане на ползи за икономическите агенти чрез осъществяване на онлайн покупко-продажби. Електронната търговия със своите предимства и недостатъци, създава алтернативен модел на пазаруване за всички заинтересовани икономически субекти на информационното общество във всяка фаза на икономическия цикъл.

Практическата насоченост на изследването се изразява в съпоставяне на прилаганата от двете водещи в световен мащаб компании търговски технологии, постигнатите основни ефекти от дейността им и извеждане на препоръки за подобряване на конкурентните им позиции на виртуалния пазар.

JEL Класификатор: L81, D44
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Технологичният одит като инструмент за формулиране на иновационни стратегии

    В настоящата статия вниманието е концентрирано върху някои от важните планови аспекти, съпътстващи формулирането на иновационната стратегия на бизнеса. Акцентира се на процедурните моменти при извършването на технологичния одит във фирмите от козметично-парфюмерийното производство. Изведени са възможните параметри за реализирането на техния ...

  • Съвременни аспекти в развитието на независимия финансов одит в Република България

    След приемането на България за член на европейската общност сме свидетели на непрекъснати промени на законодателството в областта на контрола, одита, счетоводството и други научни направления. Съвременните промени в областта на контрола и в частност на одита променят изцяло визията и целите на контролните органи. Те вече не упражняват всеобхватен ...

  • Домашното насилие върху жени като обект на социална работа

    Обект на разглеждане в статията е домашното насилие върху жени, което в последните десетилетия се определя като един от сериозните социални проблеми в световен мащаб. В първата част на разработката се изяснява същността на насилието и джендър аспектите на домашното насилие. На базата на джендър подхода се търси обяснение за това как социалните ...