„Сътворено от нас” – пример за реализация на младежка проектна инициатива

Автори

Ключови думи
дейности и инициативи за младите хора, социални дейности

Резюме
Научноизследователските търсения в статията са ориентирани към изследване проблемите и потребностите на съвременните деца и млади хора, както и на деца и младежи в риск и на тази основа предлагане на научно-обоснована и действително работеща методика и практическата реализация на проектна инициатива за работа с деца и младежи.

Предметът на изследването са потребностите и интересите на младите хора и начина за тяхното удовлетворяване, а обект на изследването са младите хора от община Велико Търново.

JEL Класификатор:
Кодове на научна квалификация:
Страници: 18

Още статии от този брой

  • Домашното насилие върху жени като обект на социална работа

    Обект на разглеждане в статията е домашното насилие върху жени, което в последните десетилетия се определя като един от сериозните социални проблеми в световен мащаб. В първата част на разработката се изяснява същността на насилието и джендър аспектите на домашното насилие. На базата на джендър подхода се търси обяснение за това как социалните ...

  • Алтруизъм и егоизъм в поведението на човешкия фактор в управлението

    Материалът разглежда проявата на алтруизъм и егоизъм в поведението на човешкия фактор в управлението. Изяснена е противоположната същност на двете понятия и факторите, които до известна степен обясняват проявите им. Посочени са някои практически съвети за тяхното разпознаване на основата на експресната диагностика....

  • Технологичният одит като инструмент за формулиране на иновационни стратегии

    В настоящата статия вниманието е концентрирано върху някои от важните планови аспекти, съпътстващи формулирането на иновационната стратегия на бизнеса. Акцентира се на процедурните моменти при извършването на технологичния одит във фирмите от козметично-парфюмерийното производство. Изведени са възможните параметри за реализирането на техния ...