Инвестиционният портфейл на застрахователните дружества: същност, структура, проблеми

Автори

Ключови думи
застрахователни дружества, инвестиционен портфейл, структура, инвестиции, инвестиционен риск, криза

Резюме
В статията се изследват същността и промените в структурата на инвестиционните портфейли на застрахователните дружества в условията на криза. Инвестирането на собствените средства и на натрупаните технически резерви в застрахователните компании е неразделна част от тяхната цялостна дейност. Управлението на активите на застрахователните дружества предполага инвестиции в ценни книжа, което характеризира тази част от дейността им с формирането на инвестиционен процес и парични потоци в рамките на финансовите пазари. В условията на световна финансова криза, формирането на ефективен инвестиционен портфейл, трябва да е на основата на оптимално диверсифициране на формите на инвестиране, с цел редуциране на инвестиционния риск.

JEL Класификатор: G3, G11, G31
Кодове на научна квалификация: 05.02.05
Страници: 14

Още статии от този брой

  • Системата за земеделска счетоводна информация в контекста на агростатистиката

    Системата за земеделска счетоводна информация (СЗСИ) е частично представително изследване на доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейския съюз. В неговия обхват са включени стопанствата с пазарна насоченост, които са поле за формиране на извадката от отчетни единици. В статията са представени методологическите ...

  • Иконометрично оценяване на функцията на инвестициите в България

    Функцията на инвестициите от икономическа гледна точка представлява концепция или стратегия, с която се описват зависимостите между измененията в националното производство и измененията в инвестиционното поведение на националната икономика. В настоящата публикация се изследват с методологията на векторните модели за коригиране на грешката (VECM) ...

  • Потребителска оценка на конкурентоспособността на вносителите на нови автомобили в България

    Конкурентоспособността на търговския бизнес е актуален и значим проблем пред съвременното общество и икономика. Способността на предприятията да търсят и използват по най-добрия начин източниците на конкурентни предимства, както от външната така и от вътрешната среда предопределя тяхното оцеляване в динамично променящата се пазарна среда. Поради ...