Проспективни размисли за човешкия капитал

Автори

Ключови думи
човешки капитал, талантизъм, теория на Т. Шулц, теория на Г.
Бекер

Резюме
Водени от разбирането за пулсиращия характер на икономическата мисъл, в тази статия си поставяме за цел да развием проспективни идеи и виждания за миналото, настоящето и бъдещето на теорията за инвестициите в човешкия капитал като отговорност на основните икономически агенти: правителството, фирмите и домакинствата. В структурен план в изследването последователно се прави преглед на историческото развитие на теорията за човешкия капитал. Представя се корпоративната гледна точка в обхвата на вижданията за финансово управление на човешките ресурси. Проспективно се аргументират възможни посоки за еволюция на познанието за човешкия капитал. Чрез вербално-графичен модел на инвестициите във формиране на човешкия капитал е аргументирано обединяване на петте вида дейности по формиране на човешки капитал с трите източника на ресурси, насочени към човешкия капитал в неговото индивидуално и национално (глобално) измерение. В хода на изследването се извежда изводът, че не е необходимо да се противопоставя капитализмът на талантизма, а напротив, чрез капитализма (светът на капитала) трябва да се култивира ерата на талантизма (светът на интелекта, способностите, семейните ценности и таланта).

JEL Класификатор: J24, H39
Кодове на научна квалификация:
Страници: 8
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Счетоводителят като човешки фактор в предприятието

    Стопанската дейност на хората е свързана с получаването, преработването и използването на една или друга информация за протичащите стопански явления и процеси. Тази информация е твърде разнообразна по състав, съдържание, предназначение, начин на получаване, количество, качество и т.н. Налице са различни видове информация – научна, техническа, ...

  • Съобщение и послание (медитации върху комуникацията)

    От различните конотации на две сходни по значение български думи, към възможността за отправяне на внушения чрез скрити в съобщението негови пластове и оттам – към условията, които създават тази възможност....

  • Обучение на български специалисти с висше образование по информационна безопасност

    Статията разглежда въпросите, свързани с подготовката на специалисти с висше образование в областта на безопасността на компютърните технологии. Направен е анализ на възможностите за такова обучение у нас и неговите различни форми. Посочени са различните проблеми, които се срещат при такова обучение. В крaя на работата се прави заключението, че ...