Управление на иновациите – алтернатива за екологизация на дейности на добивната промишленост

Автори

Ключови думи
Иновации, иновационен потенциал, екологизация, екологосъобразни дейности, добивна промишленост, природни ресурси

Резюме
Известно е, че развитието на икономиката е свързано с природни ресурси и въздействие върху природната среда. Във взаимоотношението икономика – природа доскоро обект на управление беше само икономиката. Динамичното равновесие в социоекосистемата зависи изключително от поведението на човека и обществото като цяло, ето защо е необходимо да се свърже с управлението.

JEL Класификатор: O32, P28
Кодове на научна квалификация:
Страници: 20
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Възможности за усъвършенстване на счетоводното отчитане на провизиите в предприятията със строителна дейност

    В статията са изследвани въпросите относно същността на провизиите като отчетна категория, методиката за стойностно измерване на провизиите и насоките за усъвършенстване на счетоводното им отчитане. С конкретни примери от практиката са представени регламентираните в МСС 37 / СС 37 Провизии, условни задължения и условни активи случаи за ...

  • Създаването на добавена стойност чрез интелектуален капитал в българските държавни компании

    В този материал авторите прилагат метод за измерване на интелектуалния капитал, който се фокусира върху продуктивността на човешкия капитал, на структурния капитал, на интелектуалния капитал и на коефициентът за интелектуална добавена стойност, разработен от Пулич (2000;2004) за нефинансови организации....

  • Подкрепа за малкия и средния бизнес в ЕС

    Цел на настоящата разработка е представянето на различни национални и европейски законодателни и пожелателни актове и инициативи, насочени към подкрепа на малкия и средния бизнес. Предмет на изследване са малките и средните предприятия, европейската политика в областта. Представената разработка се състои от три главни модула: модул първи ...