"Диалог" е първото електронно списание, издавано от Стопанска Академия "Д. А. Ценов" - Свищов. "Диалог" е тримесечно списание.

Списанието е ориентирано главно към интердисциплинарни теоретико-методологични и приложни изследвания на съвременното общество и икономика – култура и философия, хуманизация и екологизация, информатизация и глобализация, и други свързани с тях проблеми.

Списание “Диалог” е израз на нашия стремеж да избегнем прекаленото самозатваряне в дисциплинарните матрици на научното мислене и твърде специализирания теоретичен дискурс.

Приемат се издържани в научно отношение материали (дори и предадени на езика на научната публицистика), които провокират дискусии и са отворени към всеки добре образован и мислещ човек.

С удоволствие ще обсъдим всяка изпратена ни разработка.

В списанието се публикуват само оригинални авторови материали, които не са публикувани до този момент и не са предадени за публикуване в други издания.

Списанието е многоезично. Приемат се текстове, представени на един от следните шест езика: български, английски, френски, немски, руски и испански. Материалите трябва да бъдат придружени от резюмета и ключови думи в обем до 15 реда на английски език.

Тип на предлаганите разработки: студии, статии, научни съобщения, доклади. Работи с по-голям обем се публикуват на части.

За подробности, посетете рубриките Към авторите и Контакти.

Бихме се радвали, ако използвате контактите си, за да разпространите информацията за списанието сред всички Ваши колеги със сходни интереси.

Главен редактор: проф. д-р Божидар Божинов