ТЪРГОВИЯ С НИСЪК ВЪГЛЕРОДЕН ОТПЕЧАТЪК

Автори

Ключови думи
търговия, управление на отпадъците, въглероден отпечатък

Резюме
Повсеместното и тотално разпространение на търговията свързваме с нейното безпрецедентно влияние върху икономиката, стопанското съществуване на бизнес единиците и ежедневния живот на отделните граждани. Съвременната търговия допринася и за въглеродния отпечатък, който стопанската дейност оказва върху околната среда, но освен това тя предлага и множество работещи възможности за неговото неутрализиране. Междинната позиция на агента на обмена му позволява да създаде оптимално функциониращи системи за управление на отпадъците и алокация на ресурсите, които освен благотворните екологични да имат и своите измерими икономически ефекти.

JEL Класификатор: L81, Q50
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 14
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • МОДЕЛ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИТЕ ЕКИПИ НА ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ”

    Настоящата студия представя оригинален модел за представянето на преподавателските екипи на ВТУ (Висше транспортно училище) „Тодор Каблешков”, София. Моделът се основава на разнообразни управленски, социални и поведенчески теории. Той комбинира класически и съвременни теоретични постижения с правилниците и обичайните практики на ВТУ „Тодор ...

  • УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ

    Разработката има за цел, в контекста на идеята за устойчиво развитие да се направи теоретичен обзор за същността на транспортната система и да се изследват рамкови индикатори за развитие на товарния и пътническия транспорт, с оглед разкриване на възможности за подобряване на инфраструктурата и прилагане на световни практики в транспортния сектор ...

  • ГЛОБАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА СОЦИАЛНИЯ СТАТУС, КАПИТАЛИСТИЧЕСКАТА НАГЛАСА И ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВИТЕ

    Настоящата разработка изгражда хипотетичен модел на глобален икономически растеж с ендогенни фактори социален статус, предпочитания и натрупване на богатство. Разглежданата икономическа система е базирана на модела на Солоу, двусекторния модел на Узава и търговския модел на Оники-Узава. Използваният подход за измерване на социалния статус се ...