ИНФРАСТРУКТУРНИ ТАКСИ ВЪВ ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ – ПРОБЛЕМИ И ПРОЕКЦИИ

Автори

Ключови думи
инфраструктурни такси, летищни такси, такси за аеронавигационно обслужване, въздушен транспорт

Резюме
Статията проследява прогреса по отношение на прилагането на основни принципи на инфраструктурното таксуване във въздушния транспорт на базата на анализ на тарифата с таксите за достъп до летищата в страната и на таксите за аеронавигационно обслужване. Тя изяснява някои проблеми, които възникват в резултат от прилагането на действащите тарифи, и предлага възможности за тяхното преодоляване. Предложен е авторов SWOT - анализ, който е основа на обобщаването на възможностите за усъвършенстване тарифите и непосредствените резултати, които биха възникнали от прилагането на тези възможности при инфраструктурно таксуване във въздушния транспорт.

JEL Класификатор: R48, R53, L93
Кодове на научна квалификация:
Страници: 18
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В БРУТНАТА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ И ВРЪЗКАТА ИМ С ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ НА БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 1997 – 2017 ГОДИНА

    Измененията в отрасловата структура на икономиката илюстрират много процеси и са точен индикатор за характера и скоростта на икономическото развитие в страната. Отрасловата структура е и важна част при анализиране на темповете и пропорциите на икономическото развитие и за повишаване ефективността на всички дейности. Значението на тези изменения в ...

  • ЧАСТНОТО БАНКИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА БОГАТСТВОТО МЕЖДУ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ

    Под влияние на комбинацията от бурното натрупване и концентрация на капитали в глобален мащаб и очаквания колосален трансфер на богатство между поколенията възможностите за банките в сферата „Private Banking & Wealth Management“ се мултиплицират непрекъснато. В днешната комплексна, динамична и „турбулентна“ среда обаче утвърждаването на лидерската ...

  • 10-ТЕ „НЕ“ ЗА МЕНИДЖЪРСКА ЕФЕКТИВНОСТ

    Ако се върнем назад в историята, ще видим едно общо качество (характеристика) на всяка власт – грижата за собствената си сигурност и стремежът към възпроизводство. Това кореспондира като принцип и с мениджърското поведение, чиито прояви са насочени към ефективното функциониране на ръководената организация, а с това и на личното оцеляване. Ако ...