Новите парадигми – интеракционистки перспективи за човешкото поведение в организациите и мениджмънта

Автори

Ключови думи
интеракционизъм, парадигми, комплексни изследователски подходи, релации, методологии, стратегическо мислене, мениджърски и лидерски стил, човешки капитал, кариерно развитие и управление на таланти

Резюме
В студията се анализират интеракционистките перспективи, обединяващи подходи, модели или теории за разбирането на многоаспектната, многофакторната и холистичната (цялостната) природа на човешкото поведение в организациите и мениджмънта. Посочват се основни изходни тези за: обосноваване на комплексни изследователски подходи; пресичане на парадигматичните линии при различните поведенчески науки, концепции, методологии и релации, създаващи предпоставки за емпирична и приложна „транслация” за получаване на нови знания, ценности и поведение, стимулиращи човешкото развитие, стратегическото и глобалното мислене, човешкия капитал и управлението на таланти.

JEL Класификатор: D03, D74, C81
Кодове на научна квалификация:
Страници: 42
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • Инфлация и разпределение на трудовия капитал: жизнеспособните компромиси

    Нашата разработка има за цел да разгледа отново добре познатия модел на Гудуин в микроикономиката в светлината на анализа на множества, съставени от предварително зададени стойности (set-valued analysis), като се отчитат ограниченията в състоянието и регулацията в една програма за жизнеспособност. Моделът на Гудуин (1967) разглежда динамичните ...

  • Концепция за контрол на екипи в организацията

    Целта на студията е да се разработят концептуалните и методологическите основи на контрола на екипи в организацията. В студията е представена концепция за контрол на екипи, която комбинира класически и съвременни постижения на редица управленски и математически теории. Концепцията се основава на комплексен инструментариум, включващ управленски и ...

  • Ефекти от прилагане на европейски политики върху земеделските стопанства в Република България

    В последните години се появиха множество публикации, посветени на разнообразните ефекти от Общата селскостопанска политика (ОСП) върху земеделските стопанства в страните на Европейския съюз. В РБългария обаче липсват всеобхватни оценки на реалните ефекти от прилагане на ОСП върху земеделските стопанства като цяло и от различен вид. В настоящата ...