УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА КАПИТАЛОВАТА СТРУКТУРА НА БАНКАТА

Автори

Ключови думи
сравнителен банков баланс, лихвено зависими балансови пози¬ции, банков модел Дю Понт, бизнес риск, моделиране EPS, максимализиране на ак-цио¬нерното богатство

Резюме
В студията се изследват възможностите за усъвършенстване капиталовата структура на банката чрез анализ на различните комбинации на дългосрочния дълг със собствения капитал. Разсъжденията нито за миг не пренебрегват теоретичната теза, че за една банка е добре да има позитивна капиталова структура. Използваните технологии и методи обаче показват, че съвременното банкиране е основано върху преимуществено използване на негативна капиталова структура, при която единица собствен капитал привлича в пъти повече заемен капитал до достигане на максимални нива, отвъд които се нарушават регулаторни пропорции за финансиране на банковия бизнес. Съвсем логично обект на внимание е съобразяването на резултатите от банковата дей¬ност и ефективността на използването на капитала с банковия риск. Успоредно с използването на финансовия лост се постига максимализация на банковата печалба. Чрез мо¬дела „Дю Понт” капиталовият мениджмънт в банката развива систематизиран измерител на ефективността на решенията за раз¬витие ефекта на финансовия лост. На тази база се разработва оптимизационен модел на търговската банка, който позволява на банковия мениджър да взе¬ма ефективни финансови решения, които се съобразяват с пазарната капитализация и цената на дългосрочния капиталов ресурс

JEL Класификатор: G21, G32
Кодове на научна квалификация:
Страници: 39
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • АНАЛИЗ НА СТАТИСТИЧЕСКАТА ЗНАЧИМОСТ НА КОЕФИЦИЕНТА НА АВТОДЕТЕРМИНАЦИЯ

    В изследването се разглежда проблемът за оценката на статистическата значимост на коефициента на автодетерминация. Установени са свойствата на предложената оценка – изместеност, ефективност, състоятелност и изчерпателност и връзката им с дължината на реда и броя на изпол¬званите автокорелационни коефициенти. Предложени са два подхода за проверка ...

  • ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПРИ ДОСТАВКА НА ЕДНОРОДНА ПРОДУКЦИЯ ДО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ЛОГИСТИЧНА ВЕРИГА

    Изследвани са проблемите на математическото моделиране на дей¬нос-тите, свързани с придвижването на еднородна продукция в логистична ве¬рига, а така също и на икономико-математическия анализ на възможностите за неговото оптимизиране. За целта се предлагат икономико-математически мо¬дели, целящи ефективното управление на разходите както за ...

  • СОЦИАЛЕН БИЗНЕС: ПРИЛОЖЕНИЕ НА WEB 2.0 И СОЦИАЛНИ МРЕЖИ В БИЗНЕСА НА КОМПАНИИТЕ

    Последните години Web 2.0 е на предния фронт от високотехнологични инструменти и технологии, които компаниите се стремят да използват в своите бизнес процеси. Web 2.0 се очертава като нова вълна от бизнес иновации, която дава други измерения на Интернет като средство за комуникация, сътрудничество и правене на бизнес. Настоящата студия изследва ...