СИСТЕМАТА

Автори

Ключови думи
системно мислене, системен анализ, проницателност, креативност, съдеятелска среда, очакване, поведение

Резюме
В статията се разглежда философията на системното мислене и проницателността като фактори за успех. Правят се характеристика и анализ на системите с участието на хора. Дават се идеи за търсене на връзка между „системно мислене – системен анализ – проницателност” и резултати във времето. Определя се значението на съдеятелската среда за постигането на ефективни крайни резултати, като ударението се поставя върху формирането на съответстващо проективно поведение. Дадени са предимствата и недостатъците за „живот” в система. Изводите, които се налагат, са, че системата създава чувство на сигурност и осигурява ритъм на действията, които са съществено предимство пред липсата на ясни задължения и режим на работа.

JEL Класификатор: M10
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 12
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА НИСКОТАРИФНИТЕ АВИОПРЕВОЗВАЧИ И РАЗВИТИЕТО ИМ В ЕВРОПА

    Въздушният пътнически превоз е от ключово значение за обществото и икономиката. В настоящата работа е изследвано развитието на пазара на нискотарифни превозвачи в Европа. Разгледани са специфичните особености на нискотарифните превозвачи, които отличават тези въздушни оператори от останалите участници на авиационния пазар. Анализирано е сериозното ...

  • РОЛЯТА НА ДОБРОВОЛНОТО ПЕНСИОННО СИГУРЯВАНЕ В КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

    Моделът на корпоративното управление на човешкия капитал в съвременната бизнес организация е важен за прилагане на концепцията за корпоративна социална отговорност, елемент от която е допълнителното доброволно пенсионно осигуряване на работещите с вноски от работодателя. Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване е капиталовопокривно и начин ...

  • ИНСТРУМЕНТИ ЗА АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА САМОУПРАВЛЯВАЩИТЕ СЕ РАБОТНИ ЕКИПИ

    Изследват се специфичните характеристики на външната среда, които създават реални предпоставки за въвеждането на самоуправление при функционирането на работните екипи в българската организационна практика. Фокусът се поставя върху организационния контекст, в който функционират самоуправляващите се работни екипи (СУРЕ). Идентифицират се ключовите ...