РОЛЯТА НА ДОБРОВОЛНОТО ПЕНСИОННО СИГУРЯВАНЕ В КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Автори

Ключови думи
доброволно пенсионно осигуряване, корпоративно управление, пенсия, коефициент на заместване, дефинирани вноски, коефициент на заместване, пенсионни фондове, пенсионноосигурителни дружества, данъчно обла¬гане

Резюме
Моделът на корпоративното управление на човешкия капитал в съвременната бизнес организация е важен за прилагане на концепцията за корпоративна социална отговорност, елемент от която е допълнителното доброволно пенсионно осигуряване на работещите с вноски от работодателя. Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване е капиталовопокривно и начин за диверсифициране на източниците на пенсионен доход. Осигуряването в доброволни пенсионни фондове е с ясно изразен, обаче неизползван потенциал не само за повишаване на общия коефициент на заместване, но и като елемент в общия модел за корпоративно управление на човешките ресурси във всяко търговско дружество независимо от неговия предмет на дейност. За прилагането му като средство за мотивация на персонала и за повишаване на ефективността са необходими определени предпоставки и конкретни действия.

JEL Класификатор: E21, G38, J14, J26, M12
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 13
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • ИНСТРУМЕНТИ ЗА АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА САМОУПРАВЛЯВАЩИТЕ СЕ РАБОТНИ ЕКИПИ

    Изследват се специфичните характеристики на външната среда, които създават реални предпоставки за въвеждането на самоуправление при функционирането на работните екипи в българската организационна практика. Фокусът се поставя върху организационния контекст, в който функционират самоуправляващите се работни екипи (СУРЕ). Идентифицират се ключовите ...

  • СИСТЕМАТА

    В статията се разглежда философията на системното мислене и проницателността като фактори за успех. Правят се характеристика и анализ на системите с участието на хора. Дават се идеи за търсене на връзка между „системно мислене – системен анализ – проницателност” и резултати във времето. Определя се значението на съдеятелската среда за постигането ...

  • ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА НИСКОТАРИФНИТЕ АВИОПРЕВОЗВАЧИ И РАЗВИТИЕТО ИМ В ЕВРОПА

    Въздушният пътнически превоз е от ключово значение за обществото и икономиката. В настоящата работа е изследвано развитието на пазара на нискотарифни превозвачи в Европа. Разгледани са специфичните особености на нискотарифните превозвачи, които отличават тези въздушни оператори от останалите участници на авиационния пазар. Анализирано е сериозното ...