Статистически методи за анализ на бизнес риска

Автори

Ключови думи
бизнес риск, инвестиционен риск, статистическо разсейване

Резюме
Дейността на стопанските субекти е съпътствана от множество рискове, породени от промени в средата, в която функционират. В икономическата теория и практика са обособени три основни вида риск – инвестиционен, финансов и стопански. Последният представлява вероятност от неблагоприятни промени в пазарните и икономическите условия, които се отразяват върху най-съществените финансови показатели на предприятието. Анализът на бизнес риска представлява система от специални знания, свързани с изследване на икономическите процеси в тяхната взаимна връзка и обусловеност. Той включва количествено измерване на фактори, обуславящи динамиката на показателите за риска, както и дейности по минимализиране на неговото въздействие. В разработката се характеризират статистически методи за анализ на риска, които са приложени при практическо изследване чрез измерителите на разсейване в три акционерни дружества.

JEL Класификатор: С10, G30
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 12
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Управление на нефинансовите рискове при вземане на стратегически решения

    В стратегическото управление рискът има особено значение при избора на алтернатива в стратегическите решения. В специализираната литература съществуват много методи и модели за определянето на финансовия риск. В стратегическия избор не малко влияние оказва и т.нар. нефинансов риск. От него в голяма степен зависи правилният избор на стратегическо ...

  • Икономическа ефективност и финансова устойчивост на земеделските стопанства

    Целта на статията е да се изследват равнището и тенденциите на изменение на основни показатели, характеризиращи икономическата ефективност и финансовата устойчивост на земеделските стопанства. Изследването се базира на официална статистическа информация (НСИ, МЗХ, Eurostat) и обхваща периода 2006–2013 г. Използват се следните методи на ...

  • Устойчивост на фермата

    Статията дава отговор на въпросите „какво представлява устойчивостта на фермата”, „кои са механизмите и формите за управление на фермерската устойчивост”, и „как да оценим равнището на устойчивост на земеделските стопанства”. Първо се анализира развитието на „концепцията” за устойчивост на фермата и тя се дефинира като способност на дадено ...