ТЪРГОВСКИ ОТНОШЕНИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ОСНОВНИТЕ ПАРТНЬОРИ ОТ СУБСАХАРСКА АФРИКА – ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Автори

Ключови думи
Субсахарска Африка, външна търговия диверсификация на износа

Резюме
Основната цел на статията е да се представят възможностите за търговия между България и Субсахарска Африка през призмата на географската структура на външнотърговските отношения с региона. Разгледана е външната търговия на България със субсахарските държави, като са обобщени тенденциите в динамиката на търговските потоци за периода 2003–2015 г., делът на Субсахарска Африка в българската външна търговия и стоковата структура на търговските потоци. В изложението подробно са представени основните търгувани продукти за водещите в търговските ни отношения страни, след което е разгледана динамиката на търговията с основните търговски партньори. В края са анализирани и най-сериозните случаи на по-сериозни колебания в търговията. Въз основа на анализа са направени изводи, показващи нарастващото значение на Субсахарска Африка във външнотърговските отношения на България.

JEL Класификатор: F14, F50
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 27
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • МЕТОДИКА ЗА АНАЛИЗ НА ТРЕНДА В БОРСОВАТА АКТИВНОСТ, БАЗИРАНА НА ИНДИКАТОРНИТЕ СИГНАЛИ И ЧЕСТОТНАТА ПРОМЕНЛИВОСТ

    При анализа на пазарния тренд се ползват различни технически и статистически методи и показатели, които обичайно се прилагат самостоятелно. Някои от основните принципи в техническия анализ, както и голяма част от количествените показатели, нямат достатъчна популярност. Налице са неизяснени въпроси относно изменението на информационните индикатори ...

  • УСТОЙЧИВОСТ НА УПРАВЛЕНЧЕСКИТЕ СТРУКТУРИ В БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ – РАВНИЩЕ, ФАКТОРИ, ПЕРСПЕКТИВИ

    В тази статия се прилага холистичен подход и се оценява устойчивостта на стопанствата на физически лица в страната. Най-напред се представя методиката на изследването и се прави обща характеристика на анкетираните стопанства. След това се оценяват интегралната, управленческата, икономическата, социалната и екологическата устойчивост на фермите ...

  • ИНСТРУМЕНТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕТО НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ В ТРАНСПОРТНИЯ ОТРАСЪЛ

    Представеното в статията изследване има за цел да разкрие потенциала за разширяване и интензифициране на публично-частните партньорства при изпълнението на транспортни инфраструктурни проекти. Предмет на изследването са съществуващите инструменти за насърчаване на ПЧП в транспортния сектор. В статията е представен анализ на европейския опит и ...