• История

  В Годишник на СА „Д. А. Ценов” се спазват установените традиции, принципи и политика, заложени при основаването на изданието през 1938 г. от акад. Иван Стефанов. Публикуват се значими, проспективни разработки в областта на икономиката, администрацията и управлението. В изданието намират място както млади, така и утвърдени на изследователи от Стопанска академия, български и чуждестранни университети.
  Годишникът на Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов излиза с международен идентификационен

  Още »

 • Към авторите

  Депозиране на материалите – на български език, английски или руски език, резюме на български и английски език, в електронен вид (на електронната поща на изданието godishnik@uni-svishtov.bg).

  Материали на нехабилитирани автори да са придружени с препис-извлечение от катедрено обсъждане.

  Материалът

  Още »


 

Информация

Уважаеми изследователи,
Годишникът на Стопанска академия "Д. А. Ценов" набира публикации за юбилейното си 120-то издание.
Очакваме Вашите научни разработки на български или английски език в обем:
- 26 до 40 страници за нехабилитирани преподаватели
- 40 до 60 страници за хабилитирани преподаватели
Подробните изисквания към депозираните материали можете да откриете в раздел "Към авторите"

Заповядайте!

За контакти и допълнителна информация:

5250 Свищов
ул. Ем. Чакъров №2
0631/66-364
E-mail: i.staneva@uni-svishtov.bg

Най-четени статии

 • ЗА ЕФЕКТИВНАТА ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА В ОТВОРЕНАТА ИКОНОМИКА НА ЕС

  След финансовата криза от 2008 г. страните-членки на ЕС вече седем години (оценката е към 2015 г.) не могат да достигнат предкризисните нива на растеж на националния си БВП. Голяма част от страните членки започват да изпитват дискомфорта и на дефлацията като нов фактор, отлагащ във времето процеса на посткризисно възстановяване. Така общественият дебат се насочва към логичния въпрос дали и доколко политики на експанзия на публичния сектор чрез увеличаването на държавните разходи е в състояние ...

 • УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В “СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ” ЕАД

  Конкурентното предимство на съвременната организация отдавна не се разглежда във връзка с материалните активи, а най-вече с нематериалните – понастоящем акцентът се поставя върху човешкия капитал и неговото ефективно синхронизиране с общата организационна стратегия. Множество изследвания достигат до заключението, че фирмите с по-ефективни системи за управление на човешките ресурси устойчиво изпреварват своята конкуренция, като подобреното организационно изпълнение се дължи на комплексна промяна ...

 • ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИНЕРГИЧНИЯ ЕФЕКТ МЕЖДУ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ИНТЕГРИРАНИТЕ МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ

  Съчетаното използване на елементите на интегрираните маркетингови комуникации (ИМК) дава възможност, те да се комбинират така, че взаимно да се допълват. Стремежът е да се постигне последователно и логично излагане на комуникационните послания в тяхната хармоничност. По този начин се увеличава общото въздействие върху целевата аудитория, а това е особено полезно при провеждането на ниско бюджетни кампании. Целта на настоящата разработка е, въз основа на направените изводи и констатации от ...