• История

  В Годишник на СА „Д. А. Ценов” се спазват установените традиции, принципи и политика, заложени при основаването на изданието през 1938 г. от акад. Иван Стефанов. Публикуват се значими, проспективни разработки в областта на икономиката, администрацията и управлението. В изданието намират място както млади, така и утвърдени на изследователи от Стопанска академия, български и чуждестранни университети.
  Годишникът на Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов излиза с международен идентификационен

  Още »

 • Към авторите

  Депозиране на материалите – на български език, само резюмето да е преведено и на английски език, в електронен вид (на електронната поща на техническия секретар на Годишника) и две разпечатки (на хартиен носител). След стилова редакция се представя една разпечатка на хартиен носител и по електронната поща.

  Когато не са резултат от проект, финансиран със средства от държавната

  Още »


Индексирано издание

Информация

Уважаеми изследователи,
Годишникът на Стопанска академия "Д. А. Ценов" набира публикации за юбилейното си 120-то издание.
Очакваме Вашите научни разработки на български или английски език в обем:
- 26 до 40 страници за нехабилитирани преподаватели
- 40 до 60 страници за хабилитирани преподаватели
Подробните изисквания към депозираните материали можете да откриете в раздел "Към авторите"

Заповядайте!

За контакти и допълнителна информация:

5250 Свищов
ул. Ем. Чакъров №2
0631/66-364
E-mail: i.staneva@uni-svishtov.bg

Най-четени статии

 • ЗА ЕФЕКТИВНАТА ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА В ОТВОРЕНАТА ИКОНОМИКА НА ЕС

  След финансовата криза от 2008 г. страните-членки на ЕС вече седем години (оценката е към 2015 г.) не могат да достигнат предкризисните нива на растеж на националния си БВП. Голяма част от страните членки започват да изпитват дискомфорта и на дефлацията като нов фактор, отлагащ във времето процеса на посткризисно възстановяване. Така общественият дебат се насочва към логичния въпрос дали и доколко политики на експанзия на публичния сектор чрез увеличаването на държавните разходи е в състояние ...

 • УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В “СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ” ЕАД

  Конкурентното предимство на съвременната организация отдавна не се разглежда във връзка с материалните активи, а най-вече с нематериалните – понастоящем акцентът се поставя върху човешкия капитал и неговото ефективно синхронизиране с общата организационна стратегия. Множество изследвания достигат до заключението, че фирмите с по-ефективни системи за управление на човешките ресурси устойчиво изпреварват своята конкуренция, като подобреното организационно изпълнение се дължи на комплексна промяна ...

 • СЪДЕЯТЕЛСКАТА СРЕДА – ИЗТОЧНИК НА СОЦИАЛНА АКТИВНОСТ ИЛИ ФАКТОР ЗА МОТИВИРАНА ПАСИВНОСТ

  В студията се прави връзка между успеха и ролята на личните и про¬фесионални качества и групата, от една страна, и значението на съ-де¬дятелската среда – от друга. За общия резултат, който на практика е реализирана цел, с особено значение са компонентите на съдеятелската система. Нещо повече – дори при много висока оценка за личните и про¬фесионални качества и ефективна групова дейност, крайният резул-тат може да се отклонява в различна степен от очаквания. Причините за това се коренят в ...