• История

  В Годишник на СА „Д. А. Ценов” се спазват установените традиции, принципи и политика, заложени при основаването на изданието през 1938 г. от акад. Иван Стефанов. Публикуват се значими, проспективни разработки в областта на икономиката, администрацията и управлението. В изданието намират място както млади, така и утвърдени на изследователи от Стопанска академия, български и чуждестранни университети.
  Годишникът на Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов излиза с международен идентификационен

  Още »

 • Към авторите

  Депозиране на материалите – на български език, английски или руски език, резюме на български и английски език, в електронен вид (на електронната поща на изданието godishnik@uni-svishtov.bg).

  Материали на нехабилитирани автори да са придружени с препис-извлечение от катедрено обсъждане.

  Материалът

  Още »


 

Информация

Уважаеми изследователи,
Годишникът на Стопанска академия "Д. А. Ценов" набира публикации за юбилейното си 120-то издание.
Очакваме Вашите научни разработки на български или английски език в обем:
- 26 до 40 страници за нехабилитирани преподаватели
- 40 до 60 страници за хабилитирани преподаватели
Подробните изисквания към депозираните материали можете да откриете в раздел "Към авторите"

Заповядайте!

За контакти и допълнителна информация:

5250 Свищов
ул. Ем. Чакъров №2
0631/66-364
E-mail: a.hristova@uni-svishtov.bg

Най-четени статии

 • ЗА ЕФЕКТИВНАТА ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА В ОТВОРЕНАТА ИКОНОМИКА НА ЕС

  След финансовата криза от 2008 г. страните-членки на ЕС вече седем години (оценката е към 2015 г.) не могат да достигнат предкризисните нива на растеж на националния си БВП. Голяма част от страните членки започват да изпитват дискомфорта и на дефлацията като нов фактор, отлагащ във времето процеса на посткризисно възстановяване. Така общественият дебат се насочва към логичния въпрос дали и доколко политики на експанзия на публичния сектор чрез увеличаването на държавните разходи е в състояние ...

 • УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В “СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ” ЕАД

  Конкурентното предимство на съвременната организация отдавна не се разглежда във връзка с материалните активи, а най-вече с нематериалните – понастоящем акцентът се поставя върху човешкия капитал и неговото ефективно синхронизиране с общата организационна стратегия. Множество изследвания достигат до заключението, че фирмите с по-ефективни системи за управление на човешките ресурси устойчиво изпреварват своята конкуренция, като подобреното организационно изпълнение се дължи на комплексна промяна ...

 • ПОВЕДЕНЧЕСКАТА ИКОНОМИКА: РАЗВИТИЕ, СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

  Студията разглежда мястото на поведенческата икономика в структурата на икономическите знания и практиката на държавното регулиране. Защитава се тезата, че неокласицизмът е удачен нормативен подход за анализ на човешкото поведение, но в отговорите на дескриптивните, диагностичните, прогностичните и перспективните въпроси сравнителните предимства са на страната на поведенческата икономика. Проследяват се историческите корени, накратко се представят идеите на поведенческата икономика за ...