Към авторите

Депозиране на материалите – на български език, английски или руски език, резюме на български и английски език, в електронен вид (на електронната поща на изданието godishnik@uni-svishtov.bg).

Материали на нехабилитирани автори да са придружени с препис-извлечение от катедрено обсъждане.

Материалът да не е публикуван в други издания.

Оригиналността на публикацията се проверява чрез специализиран софтуер iThenticate.

Структура на ръкописа: резюме на български и английски език, увод, изложение, заключение, използвани източници, съдържание

Оформяне:

1. Заглавие на студията на български език – Times New Roman, 14 pt, bold, центрирано.

2. Академична длъжност, научна степен, имена на авторите на езика на публикацията – Times New Roman, 12 pt, центрирано.

3. Резюме на български език – до една страница, Times New Roman, 10 pt, подравнено от двете страни.

4. Ключови думи – до пет ключови думи

5. JEL класификация (http://ideas.repec.org/j/index.html) – до 5 индекса

6. Заглавие на студията на английски език – Times New Roman, 14 pt, bold, центрирано.

7. Академична длъжност, научна степен, имена на авторите на английски език – Times New Roman, 12 pt, центрирано.

8. Резюме (Abstract) на английски език – до една страница, Times New Roman, 10 pt, подравнено от двете страни.

9. Key words – до пет ключови думи

10. JEL класификация (http://ideas.repec.org/j/index.html) - до 5 индекса

11. Съдържание на студията.

Критерии за оценяване на студиите

1. Оригиналност и релевантност на ключовите идеи

2. Логика и яснота на изложението

3. Използване на подходящи изследователски методи

4. Релевантност на фигури, графики, таблици

5. Валидиране на основните аргументи (обективност и аргументираност на направените изводи)

6. Приложение в науката, практиката или обществото

7. Коректно цитиране на литературни източници

8. Език на публикацията

Технически характеристики:


  • изпълнение Word 2007 (минимум);

  • размер на страницата – А4;

  • разстояние между редовете – Single;

  • шрифт на основния текст - Times New Roman 11 pt, подравнено от двете страни;

  • полета: Top 6 см, Bottom 4 см, Left 4 см, Right 4,5 см;

  • номерация на страницата – долу вдясно;

  • текст под линия: Times New Roman, 10 pt, подравнено от двете страни, с отстъп 1,25см.

  • графики и фигури – Word 2003 или Power Point

  • заглавия на точките – Times New Roman,12 pt, ляво подравнен.


Текстът под фигурите се центрира, като номерацията е преди заглавието.

Таблици – заглавието е над таблиците, подравнено вляво, като номерацията е преди заглавието.

Формулите се създават с Equation Editor, без да се номерират.

Таблиците, фигурите и формулите трябва да позволяват редактиране.

Обем на публикациите

от 25 до 60 стандартни страници (1800 знака на страница).

По преценка на редакционния съвет могат да се публикуват и по-големи по обем материали.

Правилата за цитиране под линия – според изискванията на АРА стил
https://www.uni-svishtov.bg/bg/research/papers/iziskvaniya-za-bibliografsko-tsitirane

Представеният ръкопис не се връща на авторите.