МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ И ПРИНЦИПЫ МОНИТОРИНГА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ОНТОЛОГИЙ

Автори

Ключови думи
държавен служител, публична администрация, ефективност на държавната администрация, компетентностен подход, онтология, оценка на компетенциите.

Резюме
Компетентностният подход се превърна в неделима част от системата за управление на персонала в организациите. За подобряване качеството на работа, голяма роля има квалифицираното и компетентно ниво на държавните служители. Настоящата разработка представя анализ на състоянието на управлението на държавната администрация и очертава проблемите, свързани с управлението на компетенциите на държавните служители. В рамките на проучването са интервюирани повече от 365 държавни служители, от ниво специалист до ниво началник отдел. Разгледани са най-популярните компетенции сред държавните служители, a именно, обща професионална, нормативно-правна, компетенции свързани с ефективността и ефикасността на работа. Групите компетенции „управление на промените”, „самоуправление и професионално израстване” се оказват сред най-малко популярните. Респондентите отбелязват също така, че имат голяма нужда от осъвременяване на професионалните си познания. Проблемът, свързан със споделяне на знания обаче продължава да е актуален, тъй като знанията, получени от служителите, в най-добрият случай се демонстрират на конференции, но се запазват предимно само за лична употреба и не се съхраняват на нито един носител на информация. Наборът от компетенции ще позволи да се опише достатъчно точно трудовото поведение, необходимо за успешното изпълнение на работата, свързана с дадена позиция или група от подобни длъжности. Онтологичният подход за оценка на компетенциите на държавните служители ще свърже задачата за оценка на компетенциите чрез трансформиране на запитването в набор от термини и концепции със специфичните нужди на проекта, поставената задача или изпълняваната функция. Създаването на система за подпомагане вземането на решения, която да гарантира, че компетенциите на държавните служители отговарят на изискванията на трудовите функции въз основа на математически методи, ще даде възможност на отделите „Човешки ресурси” ефективно да набират персонал за свободни позиции в държавните организации.

JEL Класификатор: С, С8, H, H2, H19.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 36
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ПРОФ. Д-Р ИК.Н. ДАМЯН ДАМЯНОВ – ЖИВОТ, ОТДАДЕН НА СЧЕТОВОДНАТА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

    -...

  • ИНФОРМАЦИОННИ АСПЕКТИ НА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА

    Престъпността е явление с висока социална цена и застрашава както нормалното функциониране на обществото, така и личната неприкосновеност, собствеността, честта и достойнството на гражданите. В студията се представят основни аспекти на статистическото изследване на престъпността. Изяснена е същността на престъпността като обект на статистическо ...

  • ЗА ПЪТЕКИТЕ, ИСТИНИТЕ И ЖИВОТА НА БЕНЖАМЕН ВАРОН

    В настоящата статия се разглежда съдбата на един от малко известните, но високо ерудирани икономисти и философи в България, какъвто е доц. д-р Бенжамен Израел Варон. Представени са неговите възгледи за развитието на социализма преди 1989 г. в страната и в Европа. Изяснена е ролята на социалистическите и социалдемократическите партии за това ...