ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС В АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Автори

Ключови думи
управление, администрация, обществен интерес, административен договор

Резюме
Настоящата научна разработка анализира обществения интерес в контекста на административните отношения. Представени са теории и схващания за обществения интерес в администрацията и управлението, като са разгледани детайлно основанията за обществен интерес. Обосновани са същността и характеристиките на административното договаряне като административно отношение. Аргументирани са ролята и значението на административното договаряне за управлението. Основна цел на студията е да се разкрие съдържателната страна на „обществения интерес“ и да се представи значението му за административните отношения. За постигането й са поставени следните задачи: теоретичен анализ на научните постановки за „обществен интерес“ в администрацията и управлението; да се разгледат административните отношения в управлението; практическо изследване на обществения интерес в административните отношения; обобщаване на постигнатите резултати, формулиране на изводи и препоръки. Изследователската теза е подчинена на идеята за ключовата роля на обществения интерес в административните отношения, като след проведено емпирично изследване е потвърдена. Проучването достига до извода, че общественият интерес е в основата на публичните политики и публичния интерес, той е ключова предпоставка за развитие на административен капацитет и снижаване на административни тежести.

JEL Класификатор: К23; М 19
Кодове на научна квалификация:
Страници: 35
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ВРЪЗКИТЕ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ТЯХНОТО МЯСТО В КОМУНИКАЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

    Теоретици и практици непрекъснато допълват най-правилната дефиниция, която да обясни и аргументира понятието „връзки с обществеността“. То несъмнено е свързано с управление на комуникацията, с цел да бъде изградена ползотворна взаимна връзка и разбирателство между организацията и публиките й. Изграждането на системата „PR“ е сложен процес, чрез ...

  • ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНИТЕ БИЗНЕС МОДЕЛИ

    В настоящата студия са представени съвременни клиентоцентрични подходи за управление на бизнеса. Обстойно са разгледани същността, ползите и възможностите за приложение на концепциите Пожизнена стойност на клиента, Клиентски капитал и Ангажиране на клиента. Целта на настоящата разработка е, въз основа на прегледа на съществуващите клиентоцентрични ...

  • МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА СИСТЕМАТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОСТИТУЦИЯТА

    Студията анализира сексуалната експлоатация на жени с цел набавяне на облаги и финансови средства, с които се захранват организираните престъпни групи. Целта на разработката е изясняване на организационно-управленските аспекти на системата за превенция на проституцията и разработване на методология за оценка на тази система. Изследователската теза ...