ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС В АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Автори

Ключови думи
управление, администрация, обществен интерес, административен договор

Резюме
Настоящата научна разработка анализира обществения интерес в контекста на административните отношения. Представени са теории и схващания за обществения интерес в администрацията и управлението, като са разгледани детайлно основанията за обществен интерес. Обосновани са същността и характеристиките на административното договаряне като административно отношение. Аргументирани са ролята и значението на административното договаряне за управлението. Основна цел на студията е да се разкрие съдържателната страна на „обществения интерес“ и да се представи значението му за административните отношения. За постигането й са поставени следните задачи: теоретичен анализ на научните постановки за „обществен интерес“ в администрацията и управлението; да се разгледат административните отношения в управлението; практическо изследване на обществения интерес в административните отношения; обобщаване на постигнатите резултати, формулиране на изводи и препоръки. Изследователската теза е подчинена на идеята за ключовата роля на обществения интерес в административните отношения, като след проведено емпирично изследване е потвърдена. Проучването достига до извода, че общественият интерес е в основата на публичните политики и публичния интерес, той е ключова предпоставка за развитие на административен капацитет и снижаване на административни тежести.

JEL Класификатор: К23; М 19
Кодове на научна квалификация:
Страници: 35
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНИТЕ БИЗНЕС МОДЕЛИ

    В настоящата студия са представени съвременни клиентоцентрични подходи за управление на бизнеса. Обстойно са разгледани същността, ползите и възможностите за приложение на концепциите Пожизнена стойност на клиента, Клиентски капитал и Ангажиране на клиента. Целта на настоящата разработка е, въз основа на прегледа на съществуващите клиентоцентрични ...

  • СЯНКАТА НА ЦИФРОВАТА ИКОНОМИКА

    Обсъжда се едно ново направление в научните изследвания, свързани с обособяването на нов сегмент в сенчестата икономика, а именно сенчеста икономика в сферата на използване на информационните и комуникационните технологии или сенчеста цифрова икономика. Поставя се задачата да се формира научна представа за основните тенденции, направления и ...

  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФАКТОРИТЕ, КОИТО ВЛИЯЯТ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИТЕ НАМЕРЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ БИЗНЕС СПЕЦИАЛНОСТИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТА ПО ПРИРОДОПОЛЗАНЕ НА УКРАЙНА

    Предприемачеството е водеща икономическа сила, която движи развитието на съвременното общество. Благоденствието на народите зависи до голяма степен от настоящите и бъдещите предприемачески дейности. Студентите могат да бъдат разглеждани като потенциални бъдещи предприемачи. Ето защо е много важно да се изследват техните намерения за ...