ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ И НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
бизнес среда, стопанско развитие

Резюме
Изоставането на българската икономика в контекста на необходимостта от догонване на страните от Европейския съюз налага анализ на основните причини, кои¬то ограничават нейния динамичен растеж. В тази връзка изследването има две основни цели – да открои ключови за стопанското развитие на страната характерни особености на бизнес средата, които представляват естествен фактор за развитието на стопанската активност, респ. за дългосрочното развитие на икономиката на страната, и на тази база да предложи реални практически решения за подобряване на условията за по-ефективно реализиране на стопанските процеси. Постигането на така формулираните цели изисква да бъде изпълнена следната задача, а именно, да се направи анализ на група от показатели на бизнес средата, които представляват фактор от ключово значение за нейното развитие. Основната теза в изследването е, че открояването на благоприятните възможности за качествено подобряване на определени системни показатели на бизнес средата осигурява предпоставки за стимулиране развитието на българската икономика. Въз основа на изследването може да се направи извод, че за повишаването на цялостната конкурентоспособност на българските предприятия са необходими спешни мерки на държавата за повишаване на условията, в които функционират стопанските субекти.

JEL Класификатор: K20, L21, M21, O44
Кодове на научна квалификация:
Страници: 26
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНИТЕ БИЗНЕС МОДЕЛИ

    В настоящата студия са представени съвременни клиентоцентрични подходи за управление на бизнеса. Обстойно са разгледани същността, ползите и възможностите за приложение на концепциите Пожизнена стойност на клиента, Клиентски капитал и Ангажиране на клиента. Целта на настоящата разработка е, въз основа на прегледа на съществуващите клиентоцентрични ...

  • ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС В АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

    Настоящата научна разработка анализира обществения интерес в контекста на административните отношения. Представени са теории и схващания за обществения интерес в администрацията и управлението, като са разгледани детайлно основанията за обществен интерес. Обосновани са същността и характеристиките на административното договаряне като ...

  • МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА КАПАЦИТЕТА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

    Изясняването на същността и съдържанието на понятието „административен капацитет“ е важно от гледна точка на избора и прилагането на подходящи методи за неговото оценяване. Тъй като административният капацитет може да се разглежда и като резултат от действието на формиращи фактори, и като фактор за постигането на конкретни резултати, то и неговото ...