ВРЪЗКИТЕ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ТЯХНОТО МЯСТО В КОМУНИКАЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Автори

Ключови думи
информираност, имидж, системата „PR“, мениджърска отговорност, специалисти по връзки с обществеността

Резюме
Теоретици и практици непрекъснато допълват най-правилната дефиниция, която да обясни и аргументира понятието „връзки с обществеността“. То несъмнено е свързано с управление на комуникацията, с цел да бъде изградена ползотворна взаимна връзка и разбирателство между организацията и публиките й. Изграждането на системата „PR“ е сложен процес, чрез който се постига оптимална публичност за дейността на организацията. Това подобрява нейния авторитет, което е гарант за поддържане на благоприятен имидж сред широката общественост. Тезата, която защитава авторът, е, че връзките с обществеността спомагат за хармонизирането на интересите между организацията и групите в обществото, за поддържането на непрекъсната двупосочна връзка с потребителите, за избора на адекватна реакция в кризисни ситуации, за прозрачността и публичността на действията им в бизнеса. Целта на изследването е да се анализира и интерпретира публичното мнение, отношението и всякакви други въпроси, които касаят изследваните структури, и да се представят маркетингови инструменти за подобряване на позиционирането им пред публиките. Основните задачи се свеждат до анализиране на връзките с обществеността; очертаване на практическите аспекти и главните дейности на специалистите по връзки с обществеността; представяне на задълженията на PR специалистите и PR дейностите, осъществявани в промишлено предприятие и публична институция; очертаване на основните инструменти на маркетинга на връзките с обществеността, които се използват и в двете изследвани структури.

JEL Класификатор: M30, М31
Кодове на научна квалификация:
Страници: 23
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФАКТОРИТЕ, КОИТО ВЛИЯЯТ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИТЕ НАМЕРЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ БИЗНЕС СПЕЦИАЛНОСТИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТА ПО ПРИРОДОПОЛЗАНЕ НА УКРАЙНА

    Предприемачеството е водеща икономическа сила, която движи развитието на съвременното общество. Благоденствието на народите зависи до голяма степен от настоящите и бъдещите предприемачески дейности. Студентите могат да бъдат разглеждани като потенциални бъдещи предприемачи. Ето защо е много важно да се изследват техните намерения за ...

  • ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ И НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА В БЪЛГАРИЯ

    Изоставането на българската икономика в контекста на необходимостта от догонване на страните от Европейския съюз налага анализ на основните причини, кои¬то ограничават нейния динамичен растеж. В тази връзка изследването има две основни цели – да открои ключови за стопанското развитие на страната характерни особености на бизнес средата, които ...

  • 80 ГОДИНИ – ДОСТОЙНО ПРИСЪСТВИЕ В АКАДЕМИЧНОТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО

    -...