МЕЖДУНАРОДНO РАЗДЕЛЕНИЕ НА ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В СЪВРЕМЕННИЯ ФОТОВОЛТАИЧЕН БИЗНЕС

Автори

Ключови думи
фотоволтаични инсталации и системи; международно разделение на труда; производствена специализация; пазарни и непазарни стимули за формиране на международна производствена специализация.

Резюме
Едно от най-бързо развиващите високотехнологични производства, използващо иновативни технологии в ключово важния отрасъл за всяка икономика, какъвто е енергетиката и по-специално фотоволтаичният бизнес, дава основание да се проследи процесът на преструктуриране на ресурсите, водещ до трансформации в международното разделение на труда и международната производствена специализация, а чрез това и до промяна в търговските позиции в международен план. Въз основа на ретроспективен анализ се конструира методологична конструкция чрез анализиране на факторите и проследяване съвременния процес на международно разделение на труда в сферата на фотоволтаичния бизнес. Във връзка с това се проследяват неговите пазарни и непазарни стимули, с идеята да се изведат конкурентните предимства в международната търговия с фотоволтаични системи.

JEL Класификатор: B15; F16; F23.
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 50
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ПРИЛОЖЕНИЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКОТО МОДЕЛИРАНЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИЕНТСКИ ПОРТФЕЙЛИ

    Управлението на взаимоотношенията с клиенти е сред основните тенденции в съвременното маркетингово управление на бизнес организациите. Това е така, защото клиентите и стойността, която те могат да генерират за компанията, са от съществено значение за успеха на всяка компания. Динамичното развитие на научните достижения и практическите решения в ...

  • МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ФУНКЦИОНАЛНИЯ АНАЛИЗ В СТРУКТУРИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

    Функционалният анализ е инструмент за подобряване на организационното функциониране в публичния сектор. В основата му стои анализът в три направления: ефективност, ефикасност и релевантност на работните процеси и функции. Нов момент в прилагането му е обвързването на работата на администрацията с процеса по целеполагане и провеждане на политики от ...

  • СОЦИАЛНО-ОТГОВОРНИЯТ БРАНДИНГ В КОНТЕКСТА НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С КЛИЕНТИТЕ

    Социално-отговорният брандинг (СОБ) е относително нова категория в съвременния маркетинг, формирана в резултат на интеграцията на принципните постановки на изграждане и управление на брандовете с идеологията на Корпоративната социална отговорност (КСО), възприемана като стратегия за постигане на устойчиво развитие. Резултатите от проведени научни ...