ЗАСТРАХОВАНЕТО „РЕНТА СРЕЩУ ЖИЛИЩЕ“ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СТАНДАРТА НА ЖИВОТ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА НА ХОРАТА В НАДРАБОТОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ

Автори

Ключови думи
застраховане, рента, стандарт на живот.

Резюме
През последните години статистиката отчита застаряване на населението на България. На фона на общо намаляване числеността на населението в страната се забелязва нарастване броя на хората в надработоспособна възраст. Все по-голям става делът на гражданите, попадащи във възрастовата група над 65 години.

Бедността е социално явление, което засяга в най-голяма степен хората в надработоспособна възраст, които освен това боледуват по-често. Проблемът се задълбочава при самотно живеещите възрастни лица, които не могат да разчитат на помощ в семейството. Опитът показва, че държавата не е в състояние да осигури, чрез своята социална политика, достъп до здравеопазване и достоен живот на голяма част от тези хора. Затова основната цел на изследването е да се намерят начини, съвместими с пазарната икономика и частната инициатива на гражданите, за осигуряване на по-добър стандарт на живот и достъп до здравеопазване на хората в надработоспособна възраст. Акцент в него са възможностите на застраховането, при изпълнение на своята основна функция, да подпомогне този процес.

JEL Класификатор: G22.
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 38
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ФУНКЦИОНАЛНИЯ АНАЛИЗ В СТРУКТУРИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

    Функционалният анализ е инструмент за подобряване на организационното функциониране в публичния сектор. В основата му стои анализът в три направления: ефективност, ефикасност и релевантност на работните процеси и функции. Нов момент в прилагането му е обвързването на работата на администрацията с процеса по целеполагане и провеждане на политики от ...

  • ПРИЛОЖЕНИЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКОТО МОДЕЛИРАНЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИЕНТСКИ ПОРТФЕЙЛИ

    Управлението на взаимоотношенията с клиенти е сред основните тенденции в съвременното маркетингово управление на бизнес организациите. Това е така, защото клиентите и стойността, която те могат да генерират за компанията, са от съществено значение за успеха на всяка компания. Динамичното развитие на научните достижения и практическите решения в ...

  • МЕЖДУНАРОДНO РАЗДЕЛЕНИЕ НА ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В СЪВРЕМЕННИЯ ФОТОВОЛТАИЧЕН БИЗНЕС

    Едно от най-бързо развиващите високотехнологични производства, използващо иновативни технологии в ключово важния отрасъл за всяка икономика, какъвто е енергетиката и по-специално фотоволтаичният бизнес, дава основание да се проследи процесът на преструктуриране на ресурсите, водещ до трансформации в международното разделение на труда и ...