МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ФУНКЦИОНАЛНИЯ АНАЛИЗ В СТРУКТУРИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Автори

Ключови думи
функционален анализ, работни процеси, итеративен подход.

Резюме
Функционалният анализ е инструмент за подобряване на организационното функциониране в публичния сектор. В основата му стои анализът в три направления: ефективност, ефикасност и релевантност на работните процеси и функции. Нов момент в прилагането му е обвързването на работата на администрацията с процеса по целеполагане и провеждане на политики от структурите на държавната администрация.

В настоящата разработка са представени някои специфични понятия, които трябва да бъдат отчитани при провеждането на функционалния анализ, и връзката му с работните процеси в администрацията, както вътрешноорганизационните, така и тези, ориентирани към клиента. Изведени са основните предпоставки за осъществяване на качествен функционален анализ и е предложен набор от итерации с методически характер за провеждане на такъв анализ в реална работна среда.

Основният принос на настоящата разработка е представеният в четири основни етапа итеративен подход за провеждане на функционален анализ при отчитане на спецификата на работните процеси в публичния сектор.

Направена е препратка към последващите функционалния анализ действия, които е необходимо да бъдат предприети в администрациите, за да се постигне реален ефект по отношение подобряването на работата на публичния сектор и намаляване на дублиращите се функции.

JEL Класификатор: H11, H70.
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 29
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ЗАСТРАХОВАНЕТО „РЕНТА СРЕЩУ ЖИЛИЩЕ“ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СТАНДАРТА НА ЖИВОТ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА НА ХОРАТА В НАДРАБОТОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ

    През последните години статистиката отчита застаряване на населението на България. На фона на общо намаляване числеността на населението в страната се забелязва нарастване броя на хората в надработоспособна възраст. Все по-голям става делът на гражданите, попадащи във възрастовата група над 65 години. Бедността е социално явление, което засяга в ...

  • МЕЖДУНАРОДНO РАЗДЕЛЕНИЕ НА ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В СЪВРЕМЕННИЯ ФОТОВОЛТАИЧЕН БИЗНЕС

    Едно от най-бързо развиващите високотехнологични производства, използващо иновативни технологии в ключово важния отрасъл за всяка икономика, какъвто е енергетиката и по-специално фотоволтаичният бизнес, дава основание да се проследи процесът на преструктуриране на ресурсите, водещ до трансформации в международното разделение на труда и ...

  • ПРИЛОЖЕНИЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКОТО МОДЕЛИРАНЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИЕНТСКИ ПОРТФЕЙЛИ

    Управлението на взаимоотношенията с клиенти е сред основните тенденции в съвременното маркетингово управление на бизнес организациите. Това е така, защото клиентите и стойността, която те могат да генерират за компанията, са от съществено значение за успеха на всяка компания. Динамичното развитие на научните достижения и практическите решения в ...