СОЦИАЛНО-ОТГОВОРНИЯТ БРАНДИНГ В КОНТЕКСТА НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С КЛИЕНТИТЕ

Автори

Ключови думи
брандинг, социално-отговорен брандинг, управление на взаимоотношенията с клиентите, корпоративна социална отговорност.

Резюме
Социално-отговорният брандинг (СОБ) е относително нова категория в съвременния маркетинг, формирана в резултат на интеграцията на принципните постановки на изграждане и управление на брандовете с идеологията на Корпоративната социална отговорност (КСО), възприемана като стратегия за постигане на устойчиво развитие.

Резултатите от проведени научни изследвания показват, че с появата на сегмента на „изтънчените” клиенти и с реконцептуализацията на маркетинговите активности СОБ може да има ключова роля при управлението на взаимоотношенията с тези клиенти и да бъде фактор за формирането и поддържането на тяхната лоялност.

Настоящата студия има за цел да идентифицира ролята на социално-отговорния брандинг по отделните фази от процеса на управление на взаимоотношенията с клиентите. За целта е изяснена концептуалната същност на категорията „Социално-отговорен брандинг” като е предложена авторска дефиниция. Систематизирана е еволюцията в прехода от маркетинг на взаимоотношенията към управление на взаимоотношенията с клиентите. На тази основа е коментирана ролята на СОБ на всяка фаза от този процес – създаване, развитие, поддържане и при определени обстоятелства преустановяване на взаимовръзката „компания–клиент”.

JEL Класификатор: M31.
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 30
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ПРИЛОЖЕНИЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКОТО МОДЕЛИРАНЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИЕНТСКИ ПОРТФЕЙЛИ

    Управлението на взаимоотношенията с клиенти е сред основните тенденции в съвременното маркетингово управление на бизнес организациите. Това е така, защото клиентите и стойността, която те могат да генерират за компанията, са от съществено значение за успеха на всяка компания. Динамичното развитие на научните достижения и практическите решения в ...

  • ЗАСТРАХОВАНЕТО „РЕНТА СРЕЩУ ЖИЛИЩЕ“ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СТАНДАРТА НА ЖИВОТ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА НА ХОРАТА В НАДРАБОТОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ

    През последните години статистиката отчита застаряване на населението на България. На фона на общо намаляване числеността на населението в страната се забелязва нарастване броя на хората в надработоспособна възраст. Все по-голям става делът на гражданите, попадащи във възрастовата група над 65 години. Бедността е социално явление, което засяга в ...

  • МЕЖДУНАРОДНO РАЗДЕЛЕНИЕ НА ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В СЪВРЕМЕННИЯ ФОТОВОЛТАИЧЕН БИЗНЕС

    Едно от най-бързо развиващите високотехнологични производства, използващо иновативни технологии в ключово важния отрасъл за всяка икономика, какъвто е енергетиката и по-специално фотоволтаичният бизнес, дава основание да се проследи процесът на преструктуриране на ресурсите, водещ до трансформации в международното разделение на труда и ...