ПРИЛОЖЕНИЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКОТО МОДЕЛИРАНЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИЕНТСКИ ПОРТФЕЙЛИ

Автори

Ключови думи
икономико-математическо моделиране, управление на клиентски портфейли, CRM.

Резюме
Управлението на взаимоотношенията с клиенти е сред основните тенденции в съвременното маркетингово управление на бизнес организациите. Това е така, защото клиентите и стойността, която те могат да генерират за компанията, са от съществено значение за успеха на всяка компания. Динамичното развитие на научните достижения и практическите решения в тази насока обуславят интереса към търсене и проектиране на инструменти, с чиято помощ клиентите и взаимоотношенията с тях да се анализират, оценяват, развиват и управляват. Възможности за това предоставя концепцията „клиентски портфейл“, която разглежда клиентите и взаимоотношенията с тях като активи, способни да генерират стойност.

Обект на изследване е управлението на портфейли от клиенти. Предмет на изследване са възможностите за оптимизиране на портфейли от клиенти чрез икономико-математическо моделиране.

Основната теза, която се поддържа в изследването, е, че съществуват възможности за приложение и проектиране на икономико-математически модели при управлението на клиентски портфейли, които могат да се използват като адекватни управленски инструменти за вземане на решения във връзка с оптималното управление на взаимоотношенията с клиенти на организациите. Счита се, че икономико-математическото моделиране представлява адекватна методологическа база за оптимизиране на клиентски портфейли. Представен е критичен ретроспективен обзор на познатите модели за управление на клиентски портфейли и използваните в тях икономико-математически модели. Систематизирани са предпоставки за употреба на икономико-математически модели и критични фактори за техния успех при управление на клиентски портфейли.

JEL Класификатор: M30, M31, M37, M39, M2.
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 34
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ФУНКЦИОНАЛНИЯ АНАЛИЗ В СТРУКТУРИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

    Функционалният анализ е инструмент за подобряване на организационното функциониране в публичния сектор. В основата му стои анализът в три направления: ефективност, ефикасност и релевантност на работните процеси и функции. Нов момент в прилагането му е обвързването на работата на администрацията с процеса по целеполагане и провеждане на политики от ...

  • СОЦИАЛНО-ОТГОВОРНИЯТ БРАНДИНГ В КОНТЕКСТА НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С КЛИЕНТИТЕ

    Социално-отговорният брандинг (СОБ) е относително нова категория в съвременния маркетинг, формирана в резултат на интеграцията на принципните постановки на изграждане и управление на брандовете с идеологията на Корпоративната социална отговорност (КСО), възприемана като стратегия за постигане на устойчиво развитие. Резултатите от проведени научни ...

  • МЕЖДУНАРОДНO РАЗДЕЛЕНИЕ НА ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В СЪВРЕМЕННИЯ ФОТОВОЛТАИЧЕН БИЗНЕС

    Едно от най-бързо развиващите високотехнологични производства, използващо иновативни технологии в ключово важния отрасъл за всяка икономика, какъвто е енергетиката и по-специално фотоволтаичният бизнес, дава основание да се проследи процесът на преструктуриране на ресурсите, водещ до трансформации в международното разделение на труда и ...