Учебници и учебни помагала

Книги с коментарен, критичен, обзорен характер

Начало |Антична философия | Средновековна философия | Философия на Ренесанса | Философия на Новото време | Съвременна философия на науката | Социална философия | Философия и методология на социалните науки І Друга философска литература І


Класически и съвременни философски съчинения

Антична философия

Платон: Държавата, С, 1981

Платон: Менон, Горгий, Кратил, Пирът, Федон, Федър - в “Диалози”, т.2, С, 1982

Платон: Парменид, Софистът, Теетет, Тимей, Филеб, в “Диалози”, т.4, С., 1990

Аристотел: Категории. С., 1993

Аристотел: За душата. С., 1979

Аристотел: Никомахова етика. С., 1993

Аристотел: За поетическото изкуство. С., 1975

Аристотел: Реторика. С., 1986

Тит Лукреций Кар, За природата на нещата, С., 1971

Сенека, Избрани диалози. С., 1987

Марк Аврелий, Към себе си, С., ..... 

Порфирий, Въведение, в: “Аристотел, Категории”. С., 1992

Плотин, Енеади, изд. Софи-Р, 1996

Прокъл, Първооснови на теологията, С., 1995

 


Начало |Антична философия | Средновековна философия | Философия на Ренесанса | Философия на Новото време | Съвременна философия на науката | Социална философия | Философия и методология на социалните науки І Друга философска литература І|


Средновековна философия

Тертулиан, Квинт Септимий Флоренс, Апология на християнството, в “Bibliotheca hristiania;

 Ratio theologica, С, 1991

Григорий Назиански, Пет богословски слова, С, 1994

Августин, Аврелий, За природата на доброто; За благодатта и свободата на волята. С., 1992

Августин, Аврелий, Изповеди, С., 1993

Боеций, Аниций Манлий Северин, Теологическите трактати, в “Средновековни философи”, Първа част, С, 1994

Боеций, Аниций Манлий Северин, Утешението на философията. С, 1993

Дионисий Псевдо-Ареопагит, Мистическото богословие, в “Средновековни философи”, Първа част, С, 1994

Фредегизий от Тур, Послание до дворцовите първенци за нищото и мрака, в “Средновековни философи”, Първа част, С, 1994

Ериугена, Джон Скот, За разделението на природата, С, 1994

Анселм от Кентърбъри, Диалог за истината, Монолог, Писмо за въплъщението на словото,

 Прослогион, В “Средновековни философи”, Първа част, С, 1994

Абелар, Пиер, Глоси на магистър Пиер Абелар към Порфирий. В “Пиер Абелар, Избрани съчинения", С., 1986

Абелар, Пиер, Теология за схоларите. В “Пиер Абелар, Избрани съчинения, С., 1986

Хуго от Сен Виктор, За суетата на света, в “Bibliotheca hristiania; Ratio theologica,  С, 1992

Гийом от Кон, Глоси към “Тимей”. В “Средновековни философи”, Първа част, С., 1994

Аделард от Бат, За тъждественото и различното. В “Пет средновековни философски трактата”, С., 1989.

Джон от Солсбъри, Металогикон, За философията на света В “Пет средновековни философски  трактата”, С., 1989.

Кларенбалд от Арас, Коментар към “За троицата” на Боеций В “Пет средновековни философски  трактата”, С., 1989.

Магистър Тиери от Шартър, За деянията на шестте дни. С,1989

Гросетест, Роберт, За светлината или за началото на формите; Защо човекът е микрокосмос, в “Средновековни философи”, Първа част, С, 1994

Бонавентура, За знанието Христово, въпрос 4: Дали онова, което познаваме със сигурност, се познава в самите вечни идеи, в “Архив за средновековна философия и култура,  Свитък I, С, 1994

Бонавентура, Пътеводител на ума към Бога, За възвеждането на изкуствата към теологията, в “Bibliotheca Hristiania; Ratio theologica, С, 1991

Бонавентура, Четвърто теологическо слово: “Един е вашият учител - Христос”. В “Средновековни философи”, Първа част, С, 1994

Сигер от Брабант, Въпроси за разумната душа, в “Средновековни философи”, Първа част, С, 1994.

Етиен Тампе, Осъдени тези, в “Средновековни философи”, Първа част, С, 1994 (в сборника съчинението е посочено под друго име)

Тома от Аквино, За вечността на света; За съществуването и същността, в “Bibliotheca Hristiania; Ratio theologica, С, 1992.

Майстер Екхарт, “Блажени бедните духом”, в “Средновековни философи”, Първа част, С, 1994.

БИБЛИЯ, или Свещеното писание на Стария и Новия завет, изд. на Библейско дружество, год. не е посочена

 


Начало |Антична философия | Средновековна философия | Философия на Ренесанса | Философия на Новото време | Съвременна философия на науката | Социална философия | Философия и методология на социалните науки І Друга философска литература І


Философия на Ренесанса

Петрарка

Георгий Хемист Плифон: Закони

Николо Макиавели, “Князът” (“Владетелят”)

Макиавели, Н. Избрани съчинения, С, 1985

Фичино, Марсилио, Коментар върху Платоновия Пир за Любовта, С, 1993

Мирандола, Джовани Пико, Реч о достойнстве человека, в “Эстетика Ренессанса”, том I,  М, 1981

Джовани Пико делла Мирандола: Тезиси

Монтен, Опити, т.1-3, С, 1974-1976

Пиетро Помпонаций: За съдбата, свободата на волята и предопределенията

Томазо Кампанела: Градът на Слънцето

Авероес (Ибн Ружд)

Пиер Гасенди: Система на философията; Обзор на философията на Епикур

Джордано Бруно: Философия на разсъмването

 


Начало |Антична философия | Средновековна философия | Философия на Ренесанса | Философия на Новото време | Съвременна философия на науката | Социална философия | Философия и методология на социалните науки І Друга философска литература І


Философия на Новото време

Бейкън, Ф. Нов Органон. С, 1967

Хобс, Томас, За тялото, С, 1980

Хобс, Томас, Левиатан. С., 1969

Декарт, Рене, Избрани философски произведения: Начала на философията, Правила за ръководство на ума, Разсъждения за метода, Светът, или трактат за светлината, С, 1978

Декарт, Рене, Размишления върху първата философия, в “Еврпопейска философия, ХVII-ХVIII в., Антология, том 1”, С, 1994

Декарт, Рене, Метафизика, С, 1996

Лок, Джон, Опит върху човешкия разум, С, 1972

Лайбниц, Готфрид Вилхелм, Монадология, Нови опити върху човешкия разум - в “Еврпопейска философия, ХVII-ХVIII в., Антология, том 1”, С, 1994

Спиноза, Бенедикт, Етика, С, 1981

Бъркли, Джордж, Три диалога между Хилас и Филонус в противовес на скептиците и атеистите, в “Еврпопейска философия, ХVII-ХVIII в., Антология, том 1”, С, 1994

Хюм, Дейвид, Трактат за човешката природа. С., 1986

Русо, Ж.Ж. Избрани произведения, С., 1986, т I

Русо, Ж.Ж. За обществения договор. С., 1996

Ламетри, Човекът - машина, С, 1981

Хелвеций, К.А. За ума, С., 1974

Холбах, П. Системата на природата, С., 1969

Кант, Имануел, Критика на чистия разум, С, 1967

Кант, Имануел, Критика на практическия разум, 1974

Кант, Имануел, Критика на способността за съждение, С, 1980

Кант, Имануел, Пролегомени... С, 1993

Кант, Имануел, Основи на метафизиката на нравите, С, 1974

Кант, Имануел, Антропология от прагматично гледище. С., 1992

Кант, Имануел, Логика. С., 1994

Кант, Имануел, Към вечния мир. Философски проект. БАН, 1977

Фихте, Йохан Готлиб, Върху понятието за наукоучение или така наречената философия в “Антология Европейска философия ХVII-ХIХ век, Втора част, С, 1988

Фихте, Йохан Готлиб, Опит за ново изложение на наукоучение то: 1797-1798, С, 1993

Шелинг, Изложение на моята философска система, С, 1989

Шелинг, Фридрих Вилхелм Йозеф, Система на трансцедентал ния идеализъм, в “Антология 

 Европейска философия ХVII-ХIХ век, Втора част, С, 1988

Хегел Г.В.Ф. История на философията, С, 1982, т. I-III

Хегел Г.В.Ф. Феноменология на духа, С, 1969

Хегел Г.В.Ф. Философия на историята, т. 1-2, С., 1995

 


Начало |Антична философия | Средновековна философия | Философия на Ренесанса | Философия на Новото време | Съвременна философия на науката | Социална философия | Философия и методология на социалните науки І Друга философска литература І


Съвременна философия на науката

Анри Бергсон: Интуиция и интелект, С.,1994; Двата източника на морала и религията

Анри Поанкаре: О науке

Едмунд Хусерл: Идеята за феноменологията, С.,1991; Кризата на европейските науки и трансценденталната феноменология, С.,1992

Поппер, К.Р. Логика и рост научного знания. М., 1983.

Имре Лакатос: Доказателства и опровержения, М.,1967

Стивън Тулмин: Человеческое понимание, М.,1984

Паул Фойерабенд: Избранние труды по методологии науки, М.,1986

Томас Кун: Структура научных революций, М.,1975

Дж. Холтон: Тематический анализ науки, М.,1981

Стивън Джевонс: Основы науки, Спб.,1981

Ф. Франк: Философия и наука, М.,1960

Лудвиг Витгенщайн: Логико-философски трактат

Рудолф Карнап: Значение и необходимость, М.,1959; Философские основания физики, М.,1971; Эмпиризм, семантика, необходимость, М.,1959

Алфред Айер: Философия и наука, във Вопросы философии, 1962, № 1

Умберто Еко: Трактат по обща семиотика

К.Леви Строс: Структурная антропология, М.,1985

Мишел Фуко: Думите и нещата (Слова и вещи, М.,1977)

Теории за истината

Димитър Гинев: Диалози за научната рационалност

В.И.Вернадский: Избранные труды по истории науки, М.,1981

Природа научного знания, Сб., Минск,1979

 


Начало |Антична философия | Средновековна философия | Философия на Ренесанса | Философия на Новото време | Съвременна философия на науката | Социална философия | Философия и методология на социалните науки І Друга философска литература І


Социална философия

Атали, Ж., М.Гийом. Икономиката на свобода. С., 1994.

Блау, П. Социалната размяна. - С о ц и о л о г и ч е с к и проблеми, 1987, кн.6.

Бояджиева, Пепка. Раждането на университета. С., 1992.

Бъргър, Б. (ред.) Култура на предприемачеството. С., Университетско издателство "Стопанство", 1994.

Вебер, М. Протестантската етика и духът на капитализма. С., 1993.

Гълбрайт, Дж. Анатомия на властта. С., 1993.

Димитров, Г. България в орбитите на модернизацията. С., 1995.

Кант, И. Основи на метафизиката на нравите. С., 1974.

Кант, И. Антропология от прагматично гледище. С., 1992.

Коев, К. Метаморфозите на чужденеца. С., 1991.

Манхайм, К. Рационални и ирационални елементи в съвременното общество. - С о ц и о л о г и ч е с к и проблеми. 1985,  кн.6.

Маркс, К. Икономическо-философски ръкописи от 1844 г. Т.42. С., 1978.

Маркс, К. Икономически ръкописи от 1857-1859 г. Т.46, ч.I. С., 1978.

Маркс, К. Критика на политическата икономия. Т.46, ч.I. С., 1978.

Мил, Дж.С. За свободата. С., 1993.

Михайловска, Елена. Цивилизация и цивилизации. С., 1991.

Ошавков, Ж. Социологията като наука. С., 1983.

Пшеворски, А. Демокрацията и пазарът. Политическите и икономическите реформи в Източна Европа и Латинска Америка. С., 1991.

Русо Ж. Ж. За обществения договор. С., 1996.

Сартори, Дж. Теория на демокрацията. Класическите проблеми. ЦИД. Пазар, капитализъм, планиране и технокрация. Книга 2. С., 1992.

Смит, А. Богатството на нациите. С., 1983.

Тофлър, Алвин. Прогнози и предпоставки. С., 1992.

Тофлър, Алвин. Третата вълна. С., 1991.

Тофлър, Алвин. Шок от бъдещето. С., 1992.

Тукидид. История на Пелопонеската война. С., 1979.

Фридрих фон Хайек. За "смисъла" н обществените институции. - Д е м о к р а т и ч е с к и  преглед, книга 33, есен 1997.

Фридрих фон Хайек. Свобода и независимост - увеличаване броя на професионално зависимите. - Д е м о к р а т и ч е с к и преглед, книга 33, есен 1997.

Фром, Е. Бягството от свободата. С., 1992.

Хайек, Ф.А. Безработица и парична логика. Правителството като генератор на деловия цикъл. - И к о н о м и ч е с к а мисъл, 1992, № 6 и 7.

Хайек, Ф.А. Дорога к рабству. -  В о п р о с ы философии, 1990, № 10, 11 и 12.

Хайек, Ф.А. Принципи на либералния обществен ред. - П а н о р а м а, 1992, 1-2.

Хайек, Ф. Фаталната самонадеяност. Грешките на социализма. С., 1997.

Хелвеций К.А. За ума. С., 1974.

Хобс, Т. Левиатан. С., 1969.

Хюм Д. Трактат за човешката природа. С., 1986.

Шумпетер, Й. Теория экономического развития. М., 1982.

Bradach, J. and R. Eccles. Price, Autority, and Trust: From ideal Types to plural Forms. - A n n u a l Review of Sociology, 1989.

Braudel, Fernand. Civilization and Capitalism: 15th - 18th Century. Vol.I. New York: Harper & Row, 1981.

Braudel, Fernand. Civilization and Capitalism: 15th - 18th Century. Vol.II. New York: Harper & Row, 1982.

Braudel, Fernand. Civilization and Capitalism: 15th - 18th Century. Vol.III. New York: Harper & Row, 1982.

Etzioni, A. The Moral dimension. New York: The Free Pres, 1988.

Friedman, M. Capitalism and Freedom. Chicago and London, 1982.

Granovetter, M., R.Swedberg (eds.) The Sociology of Economic Life. Oxford, Western Press, 1992.

Granovetter, M. Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. - A m e r i c a n Journal of Sociology, Nov. 3, 1985.

Hayek, F. A. Economic freedom. Oxford: Basil Blackwell, 1990.

Hayek, Friedrich A. von Economic progress in an open society. Seoul, Korea: Korea International Economic Institute, 1978.

Hayek, F. A. Freedom and equality in contemporary society. PHP, 4, The PHP Institute, Tokyo, 1975.

Hayek, F. A. Freedom and the economic system. Chicago, 1939.

Hayek, F. A. Freedom, reason and tradition. E t h i c s, 68, 1958, pp229-245.

Hayek, F.A. Individualism and Economic Order. London, 1948.

Hayek, Friedrich August. Individualism: true and false. Dublin, 1946.

Hayek, F. A. Institutions may fail, but democracy survives. US News and world Report, 8 march, 1976.

Hayek, F.A. The Сonstitution of Liberty. Chicago, 1960.

Holton, R. and Turner, B. Weber on Economy and Society. New York: Routledge, 1989.

Lewis, W.A. The Theory of Economic Growth. London, 1955.

Menger, Carl. Investigations into the Methods of the Social Sciences with Special Reference to Economics. New York: New York University Press, 1985.

Menger, Carl. Principles of Economics. New York: New York University Press, 1981.

Menger, Carl. Problems of Economics and Sociology. Ed. by Louis Schneider, Urbana, III., 1963.

Mises, L. Human Action: A Treatise on Economics. Chicago: Henry Regnery, 1966.

Polanyi, K. Origin of Our Time: The Great Transfor-mation. Boston, 1965.

Polanyi, K. The Livelihood of Man. N.Y., Еd. H.W. Pearson, 1977.

Polanyi, Michael. Personal Knowledge. London, 1958.

Popper, K.R. The Poverty of Historicism. London, 1957.

Rawls, J. A Theory of Justice. Cambridge, 1971.

Smelser, N and Swedberg, R., eds. The Handbook of Economic Sociology. Princeton: Princeton University Press, 1994.

Spencer, Herbert. Justice: Being Part IV of the Principles of Ethics. London, 1891.

Swedberg, R. Economics and Sociology: Redefining Their Boundaries Conversations with Economists and Sociologists. Princeton: Princeton University Press, 1990.

Weber, M. Economy and Society. 1968.

Weber, M. The Theory of Social and Economic Organization. N.Y., 1968.

            


Начало |Антична философия | Средновековна философия | Философия на Ренесанса | Философия на Новото време | Съвременна философия на науката | Социална философия | Философия и методология на социалните науки І Друга философска литература І


 

Философия и методология на социалните науки

Маршал, А. Принципы экономической науки. Т.1. М., 1993.

Полани М. Личностное познание. М., 1984.

Поппер, К.Р. Логика и рост научного знания. М., 1983.

Попър, К.Р. Отвореното общество и неговите врагове. Т.1, С., 1993.

Хайек, Ф.А. Нови изследвания в областта на философията, политиката, икономиката и историята на идеите. - И к о н о м и ч е с к а мисъл, 1994, № 2.

Хюм, Д. Исследование о человеческом познании. В: Давид Юм. Сочинения в двух томах. Т.2. М., 1965.

J.L. Austin, 'Sense and Sensibilia' (Oxford University Press, 1962).

A. J. Ayer, 'Language, Truth and Logic'.

A. J. Ayer, 'Man as a Subject for Science', in P. Laslett and W. Runciman (eds), 'Philosophy, Politics and Society', vol. iii (Blackwell, Oxford, 1956-67).

L. von Bertalanffy, 'Chance or Law' in A. Koestler and J. R. Smythies (eds), Beyond Reductionism (London, Hudchinson, 1969).

H. M. Blaloc, Jr., An Introduction to Social Research (Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1970).

M. Brodbeck, 'Models, Meaning and Theories', â L. Gross (ed.), 'Symposium on Sociological Theory' (Harper & Row, 1959) pp. 373-403.

R. Browne, 'Explanation in Social Science' (Routledge, 1963).

T. Burns, 'Sociological Explanation', in D.Emmet and A.MacIntyre (eds), Sociological B. F. Scinner, Beyond Freedom and Dignity (London, Cape, 1972).

R. M. Chisolm, 'Sentences about Believing'.

N. Chomsky, John Locke Lectures delivered at Oxford University, June 1969.

N. Chomsky, 'Language and Mind'.

S. Cohen, Modern Social Theory (London, Heinemann, 1968).

J.A. Coleman, 'Introduction to Mathematical Sociology' (Free Press, Chicago, 1964)

K. Davis, 'The Mythof Functional Analysis as a Special Method in Sociologyand Anthropology', American Sociological Review, vol. 24 (1959).

K. Davis and E. Moore, 'Some Principles of Stratification', American Sociological Review, vol. 10 (1945).

W. Dray, 'Laws and Explanation in History' (Oxford University Press, 1957).

E. Durkheim, The Rules of Sociological Method (Glencoe, Free Prtess Paperback, 1964).

Encyclopedia of Philosophy.

P. Gardiner, The Nature of Historical Explanation (London, Oxford U.P. paperback, 1968).

Q. Gibson, The Logic of Social Enquiry (Londonq Routledge and Kegan Paul, 1960).

W. Goldschmidt, Comparative Functionalism (Berkeley, University of California Press, 1966).

S. N. Hampshire, 'Thought and Action' (Chatto & Windus, 1959).

R. Harre, 'Theories and Things' (Sheed & Ward, 1965).

Hayek, F.A. Competition as a discovery procedure. Kieler Vortrage, Kiel, vol 56, 1968.

Economics and knowledge: A critical assessment of Hayek. Еdited by S. Frowein. London: Macmillan, 1994.

Hayek, F.A. Economics and knowledge. E c o n o m i c a, February, vol 4, n°13, 1937, pp33-54, Lecture given at the London Economic club, 1936 November 10th.

Hayek, F. A. Francis Bacon: Progenitor of scientism. book review of J.G Crowther, Francis Bacon, The first statesman of science, London: Cresset Press, National Review, July 16, 1960, pp23-24.

Hayek, F. A. Compositive methods of the social sciences. 2nd part, Economica, 1943, 10:34-63.

Hayek, F. A. Degrees of explanation. British journal for the philosophy of science, vol 6 , n°23, 1955, pp209-225.

Hayek, F. A. The facts of the social sciences. E t h i c s, oct, 54(1), 1943, pp1-13.

Hayek, F. A. The primacy of the abstract. In "Beyound reductionism", Arthur Koestler and J.R Smythies, eds, London: Hutchinson, 1969, pp309-323.

Hayek, F. A. The sensory order: an inquiry into the foundations of theoretical psychology. London: Routledge & Kegan Paul, Chicago: University of Chicago press, 1952.

Hayek, F. A. The subjective character of the Data of the social science. 1st part, Economica, vol 9, 1942, pp267-291.

Hayek, F. A. The theory of complex phenomena. In "The critical approach to science and philosophy. Essays in Honor of Karl R. Popper", Mario Bunge, ed, New York: The free press, Glencoe, Ill, 1964.

Hayek, F.A. The use of knowledge in society. A m e r i c a n Economic Review, sept, vol 35, n°4, 1945, pp519-530.

Hayek, F. A. Kinds of rationalism. Tokyo, 1965.

Hayek, F. A. Knowledge, evolution, and society. London: ASI (Research), 1983.

Hayek, F.A. Law, Legislation, Liberty. Vol. I. Rules and Order. London, 1973.

Hayek, F.A. Law, Legislation, Liberty. Vol. II. The Mirage of Social Justice. London, 1976.

Hayek, F.A. Law, Legislation, Liberty. Vol. III. The Political Order of a Free People. London, 1979.

Hayek, F. A. Legal positivism and the separation of Law and morals. Havard Law review, LXXI, 1958.

Hayek, F.A. New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas. London, 1978.

Hayek, F. A. Scientism and the study of society: rejoinder, E c o n o m i c a, 1943, 10:188-89.

Hayek, F.A. Socialism and science.

Hayek, F.A. Studies in Philosophy, Politics and Economics. London, 1967.

Hayek, F.A. The Counter-revolution of Science: Studies on the Abuse of Reason. Indianapolis, 1952.

C.G. Hempel and P. Oppenheimer, 'Studies in the Logic of Explanation', 'Phil. Of Sci.' (1948).

C.G. Hempel, 'The Function of General Laws in History', in H. Feigl and W. Sellars (eds), 'Readings in Philosophical Analysis' (Mayflower, 1949) pp. 459-467.

C.G. Hempel, Philosophy of Natural Science.

G. C. Homans, Elementary Social Behavior (London, Routledge and Kegan Paul, 1961), pp. 33-34.

G. C. Homans, Sentiments and Articles (London, Routledge and Kegan Paul, 1962).

S. Hook (ed.) Philosophy and History (New York U.P., 1963).

International Encyclopedia of the Social Sciences.

W. W. Isajiw, Causation and Functionalism in Sociology (Londol, Routledge and Kegan Paul, 1968).

R. E. Jones, The Functional Analysis of Politics (London, Routledge and Kegan Paul, 1967).

Krimerman (ed.), The Nature and Scope of  Social Science (New York, Appleton-Century-Crofts).

T. Kuhn, 'Structure of Scientific Revolutions'.

I. Lakatos, 'Falsification and the Methodology of Scientific Recearch Programmes' â I. Lakatos and A. Musgrave (eds), Criticism and the Growth of Knowledge (Cambridge U. P., 1970).

'The Logic of Functional Analisis' in L. Gross (ed.), Simposium in Sociological Theory.

Lord Robbins, 'The Nature and Significance of Economic Science' 2nd ed. (Macmillan, 1935.

A. R. Louch, Explanation and Human Action (Oxford, Blackwell, 1966).

G. A. Lunberg, 'The Postulates of Science and Their Implications for Sociology',  M. Natanson (ed.), Philosophy of Social Sciences (New York, Random House, 1963).

A. MacIntyre, Against the Self-Images of the Age (London, Duckworth, 1971).

E. MacIntyre, 'A Mistake about Causality in Social Science' в P. Laslett an W. G.

B. Malinowski, A Scientific Theory of Culture (New York, Oxford U.P., 1960).

K. Mannheim, Ideology and Utopia (London, Routledge and Kegan Paul paperback, 1960).

M. Mandelbaum, 'Societal Facts', British Journal of Sociology, vol.VI (1955).

R. Merton, On Theoretical Sociology (New York, Free Press, 1967).

'Methodological Individualism Reconsidered' in D. Emmet and A. MacIntyre (eds), Mill, 'Logic'.

G. E. Moore, 'Ethics', 2nd ed. (Oxford University Press, 1966).

G. Myrdal, Objctivity in Social Research (London, Ducjworth, 1970).

G. Myrdal, Value in Social Theory.J. S. Mill, ' The definition of Political Economy', 'Collected Works'.

E. Nagel, The Structure of Science (London, Routledge and Kegan Paul, 1961).

R. Needham, Structure and Sentiment (Chicago U. P., 1962).

T. Parsons, ‘Essays in Sociological Theory’, rev. ed. (Free Press, Chicago, 1954).

T. Parsons and N. J. Smelser, Economy an Society (New York, Free Press paperback, 1965).

K. R. Popper, 'Conjectures and Refutations' Harper Torchbooks, 1968.

K. R. Popper, The Poverty of Historicism (London, Routledge and Kegan Paul paperback, 1961).

J. Rawls, A Theory of Justice ( Cambridge, U. P., 1971).

J. Rex, Key Problems of Sociological Theory (London, Routledge and Kegan Paul paperback, 1970).

A. Rosenblueth, N. Wiener, and J. Bigelow, 'Behavior, Purpose, and Teleology', Philosophy of Science, vol.X (1943).

A. Ryan, The Philosophy of the Social Sciences (London, Macmillan, 1970), â J. L. Austin's How to Do Things with Words

J. Ryle, 'Concept of Mind'

B. F. Skinner, Sociological Theory and Philosophical Analysis (London, Macmillan, 1970).

L.S. Stebbing, ' A Modern Introduction to Logic' (Methuen, 1930).

P.F. Strawson, 'Dissolving the Problem of Induction' в B. A. Broay (ed), Readings in the Philosophy of Science (Englewwd Cliffs, Prentice-Hall, 1970).

P.F. Strawson, 'Introduction to Logical Theory', 2nd ed. (Methuen, 1964).

C. Taylor, The Explanation of Behavior (London, Routledge and Kegan Paul, 1964).

C. Taylor 'Neutrality in Political Science', in P. Laslett and W. G. Runciman (eds), Philosophy, Politics and Society, third series (Oxford, Blackwell, 1967).

Theories of History (Glencoe, Free Press, 1959).

S. E. Toulmin, ‘The Philosophy of Science’, rev. ed. (Hutchinson, 1967).

M. Weber, The Methodology of the Social Sciences.

N. Wiener, The Human Use of Human Beings (London, Sphere Books, 1968).

P. Winch, The Idea of a Social Science (London, Routledge and Kegan Paul, 1958).

G.H. von Wright, 'The Logical Problem of Induction' (Blackwell, Oxford, 1957).

G. H. von Wright, Explanation and Understanding (London, Routledge and Kegan Paul, 1971).

B. Wootton, 'Social Science and Social Pathology' (Allen & Unwin, 1959).


Начало |Антична философия | Средновековна философия | Философия на Ренесанса | Философия на Новото време | Съвременна философия на науката | Социална философия | Философия и методология на социалните науки І Друга философска литература І


Друга философска литература

Артур Шопенхауер: Светът като воля и представа; Човекът, какво представлява той

Фридрих Нитче: Тъй рече Заратустра; Антихрист

Макс Шелер: Мястото на човека в космоса

Сьорен Киркегор: Или - или; Страх и трепет

Мартин Хайдегер: Що е метафизика; За същността на истината; За "хуманизма"; Що е това - философията; Краят на философията и задачите на мисленето; Същности, С.,1993

Карл Ясперс: Въведение във философията

Жан-Пол Сартър: Екзистенциализмът е хуманизъм; Битие и нищо

Карол Войтила: Личност и акт

Мартин Бубер: Аз и ти; Задушевен разговор; Божието затъмнение

Освалд Шпенглер: Залезът на Европа

Арнолд Тойнби: Изследване на историята

Ханс Георг Гадамер: История и херменевтика


 Начало |Антична философия | Средновековна философия | Философия на Ренесанса | Философия на Новото време | Съвременна философия на науката | Социална философия | Философия и методология на социалните науки І Друга философска литература І

 

 


    

ЗА НАС | КАРТА НА САЙТА | ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА | СПИСАНИЕ "ДИАЛОГ" | СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕТО |

За контакти с нас:

++359 631 279 338/259
verban@uni-svishtov.bg

Свищов

Ул. "Емануил Чакъров" № 2

Катедра "История, философия, социология"