Редакционен съвет

Проф. д-р Анета Денева – главен редактор
Проф. д-р Румяна Лилова – зам.главен редактор
Проф. д-р Мария Андреева
Доц. д-р Диана Ималова
Доц. д-р Галина Захариева
Доц. д-р Веселин Попов
Доц. д-р Тодор Кръстевич

Анка Танева – стилов редактор
ст. преп. Елка Узунова - превод на английски език
Тоня Т.Петрушева – технически секретар

5250 гр. Свищов, ул. “Ем. Чакъров” 2
СА “Д. А. Ценов”, Библиотека “Стопански свят”