Редакционен съвет

1. Проф. д-р Анета Денева – главен редактор
2. Проф. д-р Пенка Шишманова – зам. главен редактор
3. Доц. д-р Марин Маринов
4. Доц. д-р Галина Чиприянова
5. Доц. д-р Галина Захариева
6. Доц. д-р Веселин Попов
7. Доц. д-р Теодора Филипова

1. Технически секретар: Емилия Станева
2. Стилов редактор: Анка Танева
3. Стилов редактор на английски: ст. преп. Елка Узунова

5250 гр. Свищов, ул. “Ем. Чакъров” 2
СА “Д. А. Ценов”, Библиотека “Стопански свят”