АНАЛИЗ НА ПАЗАРА НА ОБРАЗОВАНИЕ: ОСОБЕНОСТИ НА БЪЛГАРСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА

Автори

Ключови думи
пазар на образование, модел на трансмисионен механизъм на разпространение на знание, икономически анализ на действащата система на задължително образование в България, държавно финансирано висше образование

Настоящото изследване е инспирирано от множеството инициативи на правителството за реформа в системата на образованието в България. То си поставя за цел да направи комплексен икономически анализ на ефективността на създадените формални правила и да отговори на въпроса, как съществуващата система може да бъде подобрена. За да бъде постигната тази цел, са обсъдени множество икономически концепции и теории и е създаден модел на система с доминирано от държавата образование, с чиято помощ да се установят факторите, влияещи върху качеството на образованието. Изясняването на ролята на държавата в предлагането на образование е ключова тема в изследването, защото помага да се анализират множество констатирани особености на българската образователна система.

JEL Класификатор: JEL: I21, J24, K23
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 173
Цена: 5 Точки

Още статии от този брой