ЕКОЛОГИЗАЦИЯ И ФИРМЕНА ДЕЙНОСТ управленски аспекти

Автори

Ключови думи
-

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД 9

Глава първа: СЪЩНОСТ НА ЕКОЛОГИЗАЦИЯТА 11

1. Обща характеристика на екологизацията 11

2. Нов подход към технологиите 14

3. Концепции за екологизация на производството 20

4. Екологизация на производствените процеси 26

5. Производствен процес и безотпадни технологии 30

6. Условия за развитие на безотпадните технологии 33

Глава втора: ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО ФИРМЕНО УПРАВЛЕНИЕ 37

1. Зависимост на икономиката от природата 37

2. Причини за провеждане на екологосъобразно фирмено управление 53

3. Концепция на екологосъобразното фирмено управление 56

4. Екологосъобразно фирмено управление – изходни концепции 58

5. Екологосъобразността – ключов фактор за успех на фирмения мениджмънт 63

Глава трета: ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ФИРМЕНАТА ДЕЙНОСТ 68

1. Показатели за характеристика на допълнителните разходи за екологизация 68

2. Управление на иновационни проекти за екологизация на фирмената дейност 69

3. Конкурентен неутралитет и възстановяване на конкурентоспособността чрез ценова диференциация 83

4. Фирмена екологизация и фирмена култура 89

Глава четвърта: СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ИЗБОР НА СТРАТЕГИИ ЗА ЕКОЛОГИЗАЦИЯ 102

1. Стратегическо управление 102

2. Стратегически анализ 113

3. SWOT анализ и избор на стратегии за екологизация 129

4. Екологизация в енергийния сектор 134

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 155

ЛИТЕРАТУРА 157

Резюме

-

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 166
Цена: 5 Точки

Още статии от този брой