Статистико-икономически анализ на районите и областите в Република България

Автори

Ключови думи
-

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ 9

Глава първа. АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА РАЙОНИТЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ 11

1.1. Население и демографски процеси 19

1.2. Икономическо развитие по райони и области за планиране 25

1.3. Социално развитие по райони и области за планиране 37

Глава втора. СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ ПРИ РЕГИОНАЛНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 45

2.1. Статистически анализ на зависимости между основните икономически показатели в регионален план 45

2.2. Изследвания на социално-икономическото развитие на районите за планиране 81

Глава трета. СРАВНИТЕЛЕН МНОГОМЕРЕН АНАЛИЗ ЗА ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ

НА РАЙОНИТЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ. ИНТЕГРАЛНА И РАНГОВА ОЦЕНКА 90

3.1. Икономическо развитие 91

3.2. Пазар на труда 100

3.3. Социално развитие 108

3.4. Комплексна интегрална оценка 118

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 124

ПРИЛОЖЕНИЯ 129

ЛИТЕРАТУРА 166

Резюме

-JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 174
Цена: 5 Точки

Още статии от този брой