Дистрибуционна политика на икономическите субекти

Автори

Ключови думи
-

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение 9

Част І. Теоретически фундамент на дистрибуционната

политика 13

1. Еволюция на теорията на дистрибуцията 13

2. Идеи, подходи и концепции към дистрибуционната политика 23

3. Канали за реализация – базов елемент на дистрибуционната политика 34

4. Физическа дистрибуция – същност и основни дейности 56

5. Политика на каналите за международна реализация 67

Част ІІ. Оценка на резултатите от дейността на каналите за реализация 73

1. Финансово-икономическа оценка на дейността на участниците в каналите за реализация 73

2. Оценка на приноса на участниците в общия резултат на дейността на каналите за реализация 81

3. Сравняване дейността на каналите за реализация 97

4. Методологическа разработка на модел за оценка на дейността на каналите за реализация 105

Част ІІІ. Апробиране на модела за оценка на дейността на каналите за реализация в предприятия, преработващи и консервиращи плодове и зеленчуци 115

1. Обща характеристика на дейността на предприятията, преработващи и консервиращи плодове и зеленчуци 115

2. Фрагментарно апробиране на модела за оценка на дейността на каналите за реализация в изследваните предприятия 130

2.1. Оценка на икономическия субект като каналов участник 133

2.2. Оценка на изградените видове собствени канали за реализация 152

2.3. Оценка на посредническите канали за реализация 164

2.4. Оценка на влиянието на системата за физическа дистрибуция върху каналите за реализация 170

2.5. Оценка на силата на използваните канали за реализация 185

3. Модел за оптимизиране дейността на каналите за реализация на преработени и консервирани плодове и зеленчуци 190

Заключение 204

Приложения 206

Литература 221

Резюме

-

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 228
Цена: 5 Точки

Още статии от този брой