СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

Автори

Ключови думи
областни стратегии за развитие на социални услуги, качество на планови документи, социални политики.

Резюме
Целта на настоящото изследване е да се оцени качеството на областните стратегии за развитие на социалните услуги и да се очертаят основните характеристики на тяхното състояние и перспективите за развитие.

Обект на изследване са действащите в България областни стратегии за развитие на социалните услуги в периода 2016–2020 г. Предмет на проучване е качеството на посочените стратегии с оглед осигуряване на възможност за проактивна политика в социалния сектор.

В тясна връзка с дефинираната цел са изследователските задачи, които са изведени от основната изследователска теза, а именно, че прилаганият до момента подход за стратегическо планиране на социалните политики на областно ниво се характеризира със съществени слабости. Те произтичат както от нормативната и стратегическата рамка, така и от институционалната организация и правомощия по отношение нейното формулиране, прилагане, мониторинг, отчитане, комуникиране и актуализиране.

Приложените изследователски методи са стандартни за научно изследване и включват: контент и GAP анализ на документи, бенчмаркинг, критичен анализ, методи на анализ и синтез, многокритериална оценка по дефиниран чек лист, анализ на структури и темпорални групировки. При формулирането на перспективи пред процеса по разработване на социални политики са използвани методите на индукция и дедукция.

Сред най-важните изводи е необходимостта от преодоляване на съществуващите слабости по отношение на организацията и институционализацията на процесите по предоставяне на социални услуги и създаване на работещ механизъм за качественото им планиране в динамика.

JEL Класификатор: O2, I38.
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 32
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ВЛИЯНИЕ НА ЗАКОНОВО РЕГЛАМЕНТИРАНИТЕ ОБУЧЕНИЯ ВЪРХУ ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ БРОКЕРИ

    Застрахователните брокери са предпочитаният от потребителите на застрахователни услуги в България посредник и значимостта им непрекъснато се увеличава. За осигуряване на необходимото ниво на професионални знания и умения в края на 2018 година в България са въведени нормативни изисквания за непрекъснато професионално обучение и развитие на ...

  • СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА РЕГИОНАЛНИТЕ РАЗЛИЧИЯ И НЕРАВЕНСТВА МЕЖДУ СЕВЕРНА И ЮЖНА БЪЛГАРИЯ

    В съвременните условия провежданата регионална политика е неизменно свързана с възприемането на определена концепция и поставянето на конкретни цели за ограничаване на икономическите, социалните и демографските диспропорции в страната. Настоящото изследване е с теоретико-приложен характер. Теоретичните проблеми са свързани с демографските, ...

  • ФИСКАЛНА ПОЗИЦИЯ НА ОБЩИНИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР – АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАСТЕЖ

    Настоящата разработка акцентира върху проблемите на местите финанси и търсенето на механизми за разширяване правомощията на органите на местната власт, изследвайки подхода по преотстъпване на фискални постъпления в полза на местните бюджети. Целта е да се изследва състоянието на местните финанси и децентрализацията в публичния сектор в България, ...